น้ำตกทีลอ
ซู
( พักรีสอร์ท 2 คืน )
Home
กลับหน้าโปรแกรมเที่ยว  อ.อุ้มผาง จ.ตาก
[ CODE : W 7 ]
:: กำหนดการเดินทาง :: น้ำตกที่สวยที่สุดในเอเชีย
วันแรก กทม. – อ.อุ้มผาง จ.ตาก
19.00 น.
พบกันบริเวณจุดนัดพบ / หรือห้างโลตัส BTS อ่อนนุช เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่
(HAPPY TIME)
วันที่สอง
วัดอุ้มผางธรรมมาราม – ถ้ำปลา – สวนส้ม – ถ้ำตะโค๊ะบิ
07.00 น.
ถึงรีสอร์ทสวนเรือนแก้ว รับประทานอาหารเช้า (1) เข้าที่พักพักให้หายเหนื่อย.....จากการเดินทาง
08.00 น.
เชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตรและนมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของ อ.อุ้มผาง วัดอุ้มผางธรรมมาราม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่รีสอร์ท
13.00 น.
ออกเดินทางไปเยี่ยมชม ถ้ำปลา ณ สำนักสงฆ์น้ำดั้น จากนั้นเที่ยวชม อุโบสถสักทอง ณ วัดหนองหลวง
15.00 น.
เที่ยวชม สวนส้ม จากนั้นแวะเที่ยว ถ้ำตะโค๊ะบิ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่หลบซ่อนตัวของคอมมิวนิตส์ เดินทางกลับรีสอร์ท
187.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารนำท่านไปเวียนเทียน เพื่อเป็นสิริมงคล
21.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย/ ฟังเสียงไหลรินของสายน้ำ/ นอนนับดาวนับเดือน ณ บริเวณลานชมดาวของรีสอร์ท นอนหลับฝันดี... ราตรีสวัสดิ์......zzZZZ
   
วันที่สาม
ทะเลหมอก – ล่องแพยาง – น้ำตกทีลอซู
05.30 น.
นำทุกท่านขึ้นรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางสู่ ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกแห่งผืนป่าตะวันตก
(ลมแรงอากาศหนาว เตรียมเสื้อและหมวกกันหนาวไปด้วยนะคะ)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4) เตรียมตัวสัมผัสความสนุกสนานกับการ “ ล่องแพยาง ” นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพพร้อม ล่องแพชมความงามของธรรมชาติผืนป่าตะวันตก ชมโขดคุ้ม แก่งหิน ที่สวยงาม ผาผึ้ง ผาโหว่ แก่งตะโค๊ะบิ สัมผัสน้ำตก ทีลอจ่อ ที่ร่มรื่น พืชตระกูลมอสและเฟริ์นปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี นำท่านสัมผัส ธารน้ำร้อนธรรมชาติ ล่องแพยาง ต่อถึงผาเลือด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (5) จากนั้นเดินทางโดยรถท้องถิ่น สัมผัสธรรมชาติป่าอันสมบูรณ์
14.00 น.
ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
15.00 น.
นำท่าน ชมความงามของน้ำตกทีลอซู ตามเส้นทางศึกษา ธรรมชาติ สัมผัสความยิ่งใหญ่ และความอลังกาล
16.00 น.
เดินทางออกจากน้ำตกทีลอซู ตามเส้นทางเดิม
17.00 น.
ขึ้นรถยนต์กลับถึงที่พักรีสอร์ทสวนเรือนแก้ว เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย ทำธุระส่วนตัว
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) อาหารชุด
20.00 น.
หลังอาหาร พูดคุยเรื่องเล่า “น้ำตกทีลอซู” พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ …zzZZ

วันที่สี่ 
น้ำตกพาเจริญ – ตลาดริมเมย – ตลาดดอยมูเซอ – กทม.
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) และเก็บสัมภาระอำลาธรรมชาติอุ้มผาง เดินทางกลับสู่ อ. แม่สอด ระหว่างทางชมธรรมชาติ
แผ่นดินลอยฟ้า “ถนนลอยฟ้า” ที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม พิชิตโค้ง 1,219 โค้ง
11.30 น.
แวะ น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่มีชั้นมากถึง 97 ชั้น หลังจากนั้น บริการอาหารกลางวัน (8) ร้านไก่ย่าง ชค.
13.30 น.
ถึงชายแดนไทย – พม่าตามอัธยาศัย อิสระในการเลือกซื้อของฝาก ตลาดริมเมย ได้เวลาพอสมควรเดินทางเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเขา ตลาดดอยมูเซอ เลือกซื้อผักผลไม้เมืองเหนือ
18.00 น.
แวะซื้อของฝาก ที่ จ.นครสวรรค์ มีเวลาให้สมาชิกรับประทานอาหาร และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
23.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

“ เตรียมจิตใจที่พร้อมจะลุย....และรักธรรมชาติ ”
หมายเหต
ุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ
++++++++++++++++++++++++++++++ ดูรูปประกอบได้ที่นี่ครับ...

ประมวลภาพ 1 ในหลายทริปแห่งความทรงจำ "ของตำนานทีลอซู"


อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ 4,950 บาท เด็กอายุ 3 - 10 ขวบ ราคา 4,200 บาท
ราคานี้รวม ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP / ค่าอาหาร 8 มื้อ / ค่าธรรมเนียม / มัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าประกันการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษี VAT /ภาษีหัก ณ ที่จ่าย /ค่าใช้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการ (ชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียมตามจริง)


การเตรียมตัว
- เป้สะพาย/กระเป๋า, กางเกงขาสั้นสำหรับล่องแพ, รองเท้าแตะมีสายรัดหรือรองเท้าผ้าใบ, ถุงพลาสติกหรือถุงกันเปียก
- ไฟฉาย, ยาประจำตัว, เสื้อกันหนาว / ถุงเท้า เวลากลางคืนอากาศหนาว, กล้องถ่ายรูปและของใช้อย่างอื่นที่จำเป็น
*** โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -