:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว เที่ยวน้ำตกทีลอซู
ดูสัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวร
( 4 วัน 3 คืน )
:: กำหนดการเดินทาง
[ CODE : W4 ]  


วันแรก :
19.00 น.
พบกันบริเวณจุดนัดพบ/หรือห้างโลตัส BTS อ่อนนุช เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ (HAPPY TIME)
วันที่สอง :
07.00 น.
ถึงรีสอร์ทสวนเรือนแก้ว เข้าที่พักชั่วคราว จัดเตรียมสัมภาระสำหรับ เข้าป่าอุ้มผาง รับประทานอาหารเช้า (1)
08.30 น.
สัมผัสความสนุกสนานกับการ “ล่องแพยาง” นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพพร้อม ล่องแพชมความงามของธรรมชาติผืนป่าตะวันตก ชมโขดคุ้ม แก่งหิน ที่สวยงาม ผาผึ้ง ผาโหว่ แก่งตะโค๊ะบิ สัมผัสน้ำตก ทีลอจ่อ ที่ร่มรื่น พืชตระกูลมอสและเฟริ์นปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี นำท่านสัมผัส....ธารน้ำร้อนธรรมชาติ.... ล่องแพยาง ต่อถึงผาเลือด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (2) จากนั้นเดินทางโดยรถท้องถิ่น สัมผัสธรรมชาติป่าไผ่อันสมบูรณ์
14.00 น.
ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เก็บสัมภาระเข้าเต็นท์
15.00 น.
นำท่าน ชมความงามของน้ำตกทีลอซู ตามเส้นทางศึกษา ธรรมชาติ สัมผัสความยิ่งใหญ่ และความอลังกาล
16.00 น.
ออกจากน้ำตกทีลอซู ตามเส้นทางเดิม เดินทางกลับรีสอร์ท
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) อาหารชุด
18.00 น.
เดินทางมุ่งหน้าสุ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ฝั่งตะวันออก จัดเก็บสัมภาระเข้าเต้นท์
19.00 น.
เชิญรับชมวีดีทัศน์ความเป็นมาและวิธีการพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
21.00 น.
นำสมาชิกตื่นตากับ กิจกรรมส่องสัตว์ บริเวณเขตรักษ์ษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญอาจพบเจอสัตว์ป่า อาทิเช่น เก่ง กวาง อีเห็น ลิงลม หรือ ช้างป่า เสือ เป็นต้น
23.00 น
ผ่อนราตรีสวัสดิ์ …zzZZ
วันที่สาม :
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (4) จากนั้นเตรียมตัวเดินทางเข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1.5 กม.
ชมโป่งเทียม (แหล่งแร่ธาตุ) ที่สัตว์นานาชนิดใช้เป็นแหล่งอาหารแร่ธาตุ และรับความรู้จากไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ
09.30 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ น้ำตกปะละทะ
10.00 น.
ถึง น้ำตกปะละทะ เที่ยวชมตามอัธยาศัย โดยมีไกด์คอยแนะนำดูแล บันทึกภาพประทับใจ ไอน้ำ แสงแดด และสายรุ้งกันจนเต็มอิ่ม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น.
นำท่านเลือกซื้อของพื้นเมืองอุ้มผาง อาทิ น้ำผึ้งแท้...โปสการ์ด เสื้อ ฯลฯ ที่ บ้านครูซัน เสร็จแล้วเดินทางกลับรีสอร์ท
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนนับดาวนับเดือน ณ บริเวณลานชมดาวของรีสอร์ท
21.00 น.
นอนหลับฝันดี... ราตรีสวัสดิ์......zzZZZ
วันที่สี่ :
05.30 น.
นำทุกท่านขึ้นรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางสู่ ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกแห่งผืนป่าตะวันตก
(ลมแรงอากาศหนาว เตรียมเสื้อและหมวกกันหนาวไปด้วยนะคะ)
07.30 น.
บริการอาหารเช้า (7) และเก็บสัมภาระอำลาธรรมชาติอุ้มผาง เดินทางกลับสู่ อ. แม่สอด ระหว่างทางชมธรรมชาติแผ่นดินลอยฟ้า “ถนนลอยฟ้า” ที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม พิชิตโค้ง 1,219 โค้ง
12.00 น.
แวะ น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่มีชั้นมากถึง 97 ชั้น หลังจากนั้น บริการอาหารกลางวัน (8)
13.30 น.
ถึงชายแดน ไทย–พม่า ตามอัธยาศัย อิสระในการเลือกซื้อของฝาก ตลาดริมเมย ได้เวลาพอสมควรเดินทางเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเขา ตลาดดอยมูเซอ เลือกซื้อผักผลไม้เมืองเหนือ
18.00 น.
แวะซื้อของฝาก ที่ จ.นครสวรรค์ มีเวลาให้สมาชิกรับประทานอาหาร และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
23.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหต
ุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นั้นๆ โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ
++++++++++++++++++++++++++++++ ดูรูปประกอบได้ที่นี่ครับ...

อัลบั้มทีลอซู
ค่าบริการ
ราคาปกติ ผู้ใหญ่ท่านละ 4,800 บาท เด็ก 3-10 ปี 4,200 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง)
*** กรุ๊ปJoin เดินทางตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ตามวันที่ได้กำหนดไว้
*** กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป 4,500 บาท คนที่ 9-10 ท่านละ 3,500 บาท กำหนดวันเดินทางได้เอง ***

ค่าบริการนี้รวม
รถตู้ VIP รุ่นใหม่ / ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ 1 คืน /รีสอร์ท 1 คืน ห้องละ 4-5 คน) / ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานที่ / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


ค่าบริการไม่รวม
ภาษี Vat และภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ 200 บาท

เงื่อนไข มัดจำ 1,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีธนาคารในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -