โฮจิมินห์ - มุยเน่ -ดาลัท
โฮจิมินห์ซิตี้ – คูชิ
มุยเน่...ภูเขาทะเลทราย
ดาลัท...เมืองโรแมนติค

( 5 วัน 4 คืน ) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
[ CODE : VNS 0708 ]  
โปรแกรมการเดินทาง :
วันแรก
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
13.30 น.
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3-4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเซีย เคาน์เตอร์ E พบเจ้าหน้าที่ชูป้าย " Virgin..Vietnam " คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15.55 น.
เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3724
17.20 น.
เดินทางถึง สนามบินตันซอนนุต เที่ยวชมย่านดาวน์ทาวของนครโฮจิมินห์ซิตี้
ชมมหาวิหารของ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ประจำเมืองที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส เสร็จแล้วนำชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง อันเก่าแก่ จากนั้นเช็คอินสู่ที่พัก Dainam Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว www.Dainamhotel.com.vn
ค่ำ...
รับประทานอาหารค่ำบนเรือ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ชมอ่าวโฮจิมินห์ซิตี้ยามราตรี
   
วันที่สอง
อุโมงค์คูชิ –มุยเน่
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
เดินทางสู่ อุโมงค์คูชิ อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
เดินทางสู่ มุ่ยเน่ จังหวัด Phan Thiet ระยะทางประมาณ 180 ก.ม. เส้นทางสะดวกสบายค่ะ เป็นเมืองติดทะเล ชมท่าเรือชมวิถีชี่วิตชาวประมง เรือกระด้ง ชายหาดที่เงียบสงบเก็บภาพชมความสวยงามยรรยากาศยามเย็น
17.00 น.
เดินทางสู่ที่พัก Raribu Resort 3 star หรือเทียบเท่า www.malibu-resort.com / รับประทานอาหาร เย็น...พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ Zzzzzzz
   
วันที่สาม
Red San Hill – XQ– ดาลัท
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
เดินทางเที่ยวชมภูเขาทะเลทราย มุ่ยเน่ Red San Hill ภูเขาทรายสีเหลือทองอร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย
12.00 น.
รับประทานอาหาร และเดินทางสู่เมืองดาลัดระยะทางประมาณ 60 ก.ม. ถึงดาลัด เที่ยวชมความสวยงามของการปัก ผ้าปักที่สวยที่สุดในเวียดนามที่ XQ
17.00 น.
นำท่านเฃ็คอินเช้าสู่ทีพัก โรงแรม Empress Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหาร เย็น...พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ Zzzzzzz
 
วันที่สี่
สวนดอกไม้ดาลัท-หุบเขาแห่งความรัก- กระเช้าไฟฟ้า – วัด Thien Vienพระราชวังฤดูร้อน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสัน
แปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปเสียส่วนใหญ่ รับรองว่าทุกท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ เก็บสีสัน และบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยทีเดียว เมื่ออิ่มตา อิ่มใจแล้ว นำท่านชม
หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) จากนั้นชม บ้านการ์ตูน Crazy House พบกับความน่ารักของ
การสร้างบ้านในแต่ละแบบ ตามสไตล์ ตามจินตาการของผู้สร้าง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท จากมุมสูง.. สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง ต่อด้วยชมวัดเก่าของเมืองดาลัท จากนั้นชม พระราชวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ นับว่าเป็นจุดที่ลือชื่ออีกแห่งที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด / สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก
   
วันที่ห้าี่
ดาลัท – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
เดินทางกลับนครโฮจิมินห์ ถึงโฮจิมินห์ ให้ท่านได้ฃ๊อปปิ้ง ที่ ตลาดเบนถัน เช่น ไม้แกะสลัก ตุ๊กตาเวียดนาม เซรามิค ฯลฯ
15.55 น.
เดินทางถึงสนามบิน
17.50 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3725
19.15 น.
ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ....
*** สิ้นสุดการเดินทาง ด้วยความประทับใจ***
 
ข้อแนะนำ :
- รายการการเดินทางดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแนวผจญภัย! รักธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก
- ควรเตรียมเสื้อกันหนาว / หมวก / ถุงมือ / รองเท้า / ผ้าพันคอ / แว่นตากันแดด / รองเท้าสวมใส่สบาย / ยาประจำตัว / และอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบนรถไฟ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฯ

อัตราค่าบริการ : ราคาต่อท่าน
 
  โฮจิมินห์ – กูจี – มุ่ยเน่ – ดาลัด (5 วัน 4 คืน)
HCM-DAI NAM HOTEL หรือ
MU-MARIBU RESORT หรือ
DL-EMPRESS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ
17,900.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
16,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
2,800.-
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน FD ไป -กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ (ชั้นทัศนาจร)
• ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ/ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ /ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของ
บริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรับต่อท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม เพราะฉะนั้นเตรียมเพียง หนังสือเดินทางเท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และเหลือไม่น้อยกว่า 2 หน้า ) ไม่ใช้รูปถ่าย

:: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ

การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุ

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

:: เพื่อนท่องเที่ยว ::
ฝ่ายขาย : กรุ๊ปเหมาเวียดนาม 086-325-8182 (คุณอาท) / 089-500-3363 (คุณเล็ก)

ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...      
:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -