เที่ยวเวียดนามใต้ 4 วัน
  โฮจิมินห์ - ดาลัท
   มุยเน่ - อุโมงค์กู๋จี

พิเศษ! ชม Flower Festival Dalat
หนึ่งปีมีครั้งเดียว

บินภายในไม่ต้องนั่งรถนาน
Countdown New Year ที่ดาลัท

( 4 วัน 3 คืน )

[ CODE : VNS 07 ]  

วันแรก
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้
17.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เคาน์เตอร์ Q พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและบริการ Check In
19.40 น.
เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR608
21.25 น.
เดินทางถึง สนามบินตันซอนนุต นครโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้มาก่อน ชื่อเดิมคือ เมืองไซ่ง่อน เป็นทั้งเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่า ที่เจริญที่สุดในเวียดนามหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Dragon 2 Hotel 3 Star หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง
อุโมงค์กู๋จี – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง - ทะเลทรายแดง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น.
เดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ห่างจากนครโฮจิมินห์ 70 กิโลเมตร อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นในสมัยสงครามกับสหัฐอเมริกาและกองทหารจากฝ่ายพันธมิตรเพื่อเรียกร้องอิสระภาพจากการเป็นอาณานิคม จนโด่งดังไปทั่วโลก ตัวอุโมงค์ยาวกว่า 200 กิโลเมตร ลึกไปยังใต้ดินถึง 3 ชั้น มีทั้งห้องบัญชาการ ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องคลอด ห้องทำอาหาร ฯลฯ โดยคาดการณ์ว่ามีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ในอุโมงค์ในช่วงสงครามถึง 80,000 คน
เที่ยง...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
เดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ นำท่านชมมหาวิหารของ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ประจำเมือง ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้รับการยกย่องว่า มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย จากนั้นนำชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง อันเก่าแก่ สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันก็ยังถูกใช้งานอยู่เช่นเดิม
14.00 น.
ออกเดินทางสู่ มุยเน่ (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่นอกเมืองฟานเทียบ มุยเน่เป็นเมืองริมทะเล ที่เป็นที่นิยมของชาวเวียดนามและชาวต่างชาติอีกเมืองหนึ่งของเวียดนาม
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นหลังอาหารเดินทางสู่ที่พัก PEACH RESORT 3 star หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม
Fairy Stream – datanla
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น.
เดินทางเที่ยวชม ภูเขาทะเลทราย มุ่ยเน่ Red Sand Dune ภูเขาทรายสีเหลืงทองอร่ามกว้างไกลสุดสายตา เกิดจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ จากจุดนี้ สามารถชมวิวทะเลของมุยเน่ได้อย่างชัดเจน ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ Fairy Stream ลำน้ำสายเล็กๆ ที่เกิดจากความมหัศจรรย์ของทะเลทราย ให้ท่านสนุกกับการเดินเลาะตามลำน้ำ ชมความสวยงามของภูเขาทราย (กรุณาเตรียมรองเท้าใส่สบายกับแว่นกันแดดไปด้วยนะครับ)
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัท (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแห่งดอกไม้และขุนเขาสไตล์ฝรั่งเศส 1 ใน 3 เมืองตากอากาศที่นับว่าสวยที่สุดของเวียดนาม อุณหภูมิเย็นตลอดทั้งปี
เย็น..
เดินทางสู่น้ำตก datanla น้ำตกสายงามของเมืองดาลัท ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นลูท (นั่งบนที่นั่งแล้วไหลไปตามราง โดยต้องบังคับความเร็วเองผ่านเส้นทางป่าลงสู่น้ำตกสวยงามด้านล่างนั่งคันละ 2 ท่าน)
ค่ำ...
รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร เช็คอินเข้าที่พัก LA SAPINETTE HOTEL 4 Star หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่
สวนดอกไม้เมืองหนาว – บ้านการ์ตูน – กระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน - กรุงเทพฯ
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น.
นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท ศูนย์รวมดอกไม้หลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก จัดแสดงอยู่ในลานกลางแจ้งขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท จากมุมสูง.. ชมป่าสนเมืองหนาว ที่ขึ้นเฉพาะในเขตเมืองดาลัทเท่านั้น จากนั้นชม พระราชวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋   กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม
เที่ยง...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านชม ชม บ้านการ์ตูน Crazy House พบกับความน่ารัก ของการสร้างบ้านในแต่ละแบบตามสไตล์ ตามจินตาการของผู้สร้าง
18.25 น.
เดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน Vietnam Airline เที่ยวบินที่ VN467
19.15 น.
ถีง โฮจิมินห์ รับประทานอาหารเย็นหลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
23.10 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR609
00.45 น.
ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ....รับกระเป๋าสัมภาระเดินทางกลับ 
*** สิ้นสุดการเดินทาง ด้วยความประทับใจ***
โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

วันที่เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (่มีเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
29 ธ.ค.55 - 1 ม.ค.56
ปกติ 19,900
พิเศษ! 18,900

17,900
2,500
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ , ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น , ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าน้ำหนักและจำนวนของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด , ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ ,ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ , ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ใช้รูปถ่าย


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง


เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

::: จองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
กรุ๊ปเหมาติดต่อ คุณเล็ก 089-500-3363 / คุณอาท 083-189-9622ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...      


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -