โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี-วุงเตา
( 3 วัน 2 คืน )
โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กูจี ชายหาดวุงเตา
โฮจิมินห์ซิตี้ โบสถ์น๊อตเธอร์ดาม ไปรษณีย์กลาง ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
อุโมงค์กูจี วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดปลาวาฬ วังฤดูร้อนกษัตริย์เบาได๋ ชายหาดวุงเตา ทำเนียบประธานาธิบดี วักเทียนเหา พิพิธภัณฑ์สงคราม


[ CODE : VNS 01 ]  
โปรแกรมการเดินทาง :
วันแรก
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ – โบสถ์น๊อตเธอร์ดาม – ไปรษณีย์กลาง – ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
(- / L / D)
05.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E ชูป้าย “Virgin...Vietnam” เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
07.50 น.
เหิรฟ้าสู่โฮจิมินห์ซิตี้ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3720
09.15 น.
เดินทางถึง สนามบินตันซอนนุต โฮจิมินห์ซิตี้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่โฮจิมินห์ซิตี้ เที่ยวชมย่านดาวน์ทาวของนครโฮจิมินห์ซิตี้ นั่งรถสามล้อ (รถซีโคล่) ชมเมืองโฮจิมินห์ซิตี้
บ่าย...
นำชมมหาวิหารของ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ประจำเมืองที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส เสร็จแล้วนำชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง อันเก่าแก่
เย็น...
เดินทางเข้าสู่ที่พัก LAVANDER HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ...
รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ชมอ่าวโฮจิมินห์ซิตี้ยามราตรี
วันที่สอง
อุโมงค์กูจี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดปลาวาฬ – วังฤดูร้อนกษัตริย์เบาได๋ – ชายหาดวุงเตา (B / L / D)
เช้า...
เดินทางสู่ อุโมงค์กูจี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน ซึ่งในระหว่างการเกิดสงครามเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน และใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร มีความยาวกว่า 200 กม.
เที่ยง...
รับประทานอาหารเที่ยง...................
บ่าย...
เดินทางสู่ เมืองวุงเตา หรือที่ชาวเวียดนามรู้จักดีในชื่ออ่าวแห่งเรือ ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันสวยงามที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมอย่างมากของชาวเวียดนาม นำท่านไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเวียดนาม และให้ท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ภายในวัด เดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบาได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งเป็นอาคารสีขาวทั้งหลังตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา
เย็น...
รับประทานอาหารเย็น................ / จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAMMY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเทียนเหา – พิพิธภัณฑ์สงคราม – กรุงเทพฯ (B / L / - )
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
เช้า...
นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงคราม และห้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง และชมห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหรา แวะชม วัดเทียนเหา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนเหา
เที่ยง...
รับประทานอาหารเที่ยง...................
บ่าย...
ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวียดนามกับกองทัพอเมริกัน ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่สนามบินตันซอนนุต
17.50 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3725
19.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ..... รับกระเป๋าสัมภาระเดินทางกลับ เวลาประมาณ 20.30 น. ค่ะ
*** สิ้นสุดการเดินทางด้วยความประทับใจ ***
 

อัตราค่าบริการ
: ราคาต่อท่าน
 
โฮจิมินห์ซิตี้ – วุงเตา 3 วัน 2 คืน (FD)
ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (่มีเตียงเสริม)
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่่มีเตียงเสริม)
ท่านละ
11,900.-
10,900.-
9,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
2,000.-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน FD ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ (ชั้นทัศนาจร)
• ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ/ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ / ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของ
บริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรับต่อท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม เพราะฉะนั้นเตรียมเพียง หนังสือเดินทางเท่านั้น
( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ

การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุ

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะกรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

:: เพื่อนท่องเที่ยว ::
ฝ่ายขาย : กรุ๊ปเหมาเวียดนาม 086-325-8182 (คุณอาท) / 089-500-3363 (คุณเล็ก)

ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...      

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -