สัมผัสมรดกโลก..ฮาลองเบย์
ซาปา..บัคห่า.. สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
สู่..นิงห์บิงห์ฮาลองบก

ทริปพิเศษ! เที่ยวเวียดนามเหนือแบบเจาะลึก....
สัมผัสเมืองโรแมนติก อากาศหนาวตลอดปีที่ ซาปา...

สัมผัสมรดกโลก... อ่าวฮาลองเบย์.. มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง.. ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ.. อาหารเวียดนามต้นตำรับ.. ช้อบปิ้งอย่างจุใจ ซาปา..หลังคาอินโดจีน อ้อมกอดธรรมชาติ ทุ่งนาขั้นบันได สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาชนเผ่า บัคห่า..สีสันตลาดชนเผ่า ล่องเรือกระจาดนิงห์บิงห์ ถ้ำลอดตำก๊ก
โดย..สายการบินไทยแอร์เอเชีย

[ CODE : VNN 11 ]  
วันแรก
กรุงเทพฯ - ฮานอย - ลาวไก ( - / L / D )
04.30
ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3-4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E พบเจ้าหน้าที่ชูป้าย " Virgin..Vietnam " คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.55

เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3700
08.40
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย นำท่านชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม

12.00

ต้อนรับด้วยอาหารเวียดนามทานอย่างจุใจ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชมรอบเมืองฮานอย ชมอาคาร บ้านเรือนใสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ นำชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่า 36 สาย บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร / หลังอาหารพาท่าน Check In โรงแรมเพื่อ (อาบน้ำ) ให้สบาย ก่อนเดินทางสู่สถานีรถไฟ....
21.00
ออกเดินทางสู่จังหวัด ลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร พักผ่อนราตรีสวัสดิ์...พร้อมบริการเครื่องนอน
น้ำดื่มท่านละ 1 ชวด (รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ตู้ละ4 เตียง บน/ล่าง : พักตู้ละ 4 ท่าน ) สะอาดค่ะ
 
วันที่สอง
ลาวไก – Bacha Market - ซาปา – ตลาดซาปา ( B / L / D )
05.30
เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบัคห่า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เที่ยวชม ตลาดบัคฮา (Bac Ha Market) สีสันตลาดแห่งชนเผ่า ตลาดบัคฮาถือเป็นตลาดนัดชาวเขาที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
บัคฮา ตลาดนี้จะรวมด้วยชาวเขาหลายเผ่า ที่ออกมาทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน อาทิ ม้ง,ไต ซึ่งจะมาพร้อมกับการแต่งการประจำเผ่าที่มีสีสันสวยงาม
12.00
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองบัคฮา และเดินทางสู่เมืองซาปา ด้วยระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช่เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร
16.00
ถึงเมืองซาปา เช็คอินท์เข้าทีพัก Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเท่า นำท่านเดินชมเมืองซาปายามเย็น ชมโบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
18.00
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร อิสระกับการเดินทางบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองซาปา
   
วันที่สาม
ซาปา – Silver water fall – Tram Ton pass – Taphin Village ( B / L / D )
07.00
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ภูเขาฮามลอง Tram Ton Pass จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมือง
ซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือ ฟานซีปัน ( Fansipan ) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
12.00
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลังอาหารออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Taphin Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่า
เย้า walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชมทัศนียภาพที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาต่างๆอย่างสวยงาม
18.00
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเมืองซาปา / หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ กลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์…zzzzZZZZZZ
 
วันที่สี่
ซาปา –– Cat Cat Village - ลาวไก ( B / L / D )
07.00
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา
Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลังอาหารเดินทางกลับสู่จังหวัดลาวไก เที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก
18.00
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเมืองลาวไก
21.00
นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
 
วันที่ห้าี่
ฮานอย – นิงห์บิงห์ – นอยไบ - กรุงเทพฯ ( B / L / D )
05.00
ถึงเมืองฮานอย พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อดีตที่ตั้งเมืองหลวงในราชวงศ์ดินห์ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.)
07.30
ถึงโรงแรมเมืองนิงห์บิงห์ทำธุระส่วนตัว (อาบน้ำ) และรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00
นำท่าน ล่องเรือกระจาด ชม ถ้ำลอดตำก๊ก พร้อมทัศนียภาพแปลกตา โดยการล่องเรือพายชมภูเขาหินนับหมื่นๆยอดที่เรีย
รายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจนมีคำกล่าวว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับฮาลองบก
12.00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / จากนั้น ให้ท่านได้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเวียดนามที่นิงห์บิงห์ จากนั้นนำท่านหลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ฮาลองเบย์ โดยมีระยะทางจากเมืองนิงห์บิงห์ ประมาณ 130 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที
เย็น...
ถึง เมืองฮาลอง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พาทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก Heritage Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระให้ทุกท่าน ช๊อปปิ้งตลาดกลางคืน Night Market สินค้าพ้นเมือง หอยมุก กระเป๋า เครื่องไม้ ฯลฯ
   
วันที่หก
ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำด่งเทียนกุง – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ช็อปปิ้ง 36 สาย ( B / L / D )
07.00
บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
08.00
หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
11.00
บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟู๊ดบนเรือ + ไวน์ รับประทานอาหารทะเล ชมเมืองมรดกโลกฮาลองเบย์
12.00
กลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อ สู่กรุงฮานอยในเส้นทางเดิม ระหว่างทางแวะช้อปปี้งของพื้นมืองที่ จังหวัดไหเรือง ถึงเมืองฮานอย
ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ
20.55
เดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3705
22.45
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. รับกระเป๋าสัมภาระเดินทางกลับ เวลาประมาณ 23.30 น. ค่ะ
------------------------ สิ้นสุดการเดินทาง..ด้วยความประทับใจ ------------------------
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ
: ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ไกด์เวียดนามรับที่สนามบินนอยไบ

ฮานอย – ซาปา 6 วัน 5 คืน (FD)
ผู้ใหญ่
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
Royal View Hotel 1 คืน 3 star หรือเทียบเท่า
Heratage Halong 1 คืน 4 star หรือเทียบเท่า
19,900.-
18,900.-
17,900.-
3,000.-
ข้อแนะนำ : รายการเดินทางดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแนวผจญภัย รักธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

หมายเหตุ
: ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน FD ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ (ชั้นทัศนาจร)
• ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
• ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ VIP ไป-กลับ ฮานอย – ลาวไก
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
• ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัม / ท่านละ 1 ใบ )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม เพราะฉะนั้นเตรียมเพียง หนังสือเดินทางเท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ

การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุ

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะกรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

:: เพื่อนท่องเที่ยว ::
ฝ่ายขาย : กรุ๊ปเหมาเวียดนาม 086-325-8182 (คุณอาท) / 089-500-3363 (คุณเล็ก)

ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...      


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -