ฮานอย บัคฮา
เจาะลึกซาปา 5 วัน 4 คืน

ซาปา หลังคาอินโดจีน อ้อมกอดธรรมชาติ
ลายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันได
สัมผัสวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชนเผ่า


โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : VNN07 ]  
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – ทะเลสาบคืนดาบ ( - / L / D )
05.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการ Check In กระเป๋า
07.00 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเซีย
08.40 น.
เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดให้เยี่ยมชมภายในทุกวันจันทร์และศุกร์) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...

เดินทางสู่ วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ (Sward Lake) ข้ามสะพานแสงอาทิตย์เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง สีแดงสดใส ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังเกาะหยก ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายทำละครดัง “ฮอยอันฉันรักเธอ นำท่านชม วัดหง็อกเซิน ภายในประกอบด้วยศาล เจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ กระดองเต่ายักษ์กว่าพันป
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเตรียมความพร้อม
21.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ พักผ่อนราตรีสวัสดิ์
   
วันที่สอง
ลาวไก – บัคฮา - ซาปา – ภูเขาอามลอง ( B / L / D )
05.30 น.
เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบัคห่า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เที่ยวชม ตลาดบัคฮา (เปิดเฉพาะวันอาทิตย์) สีสันตลาดแห่งชนเผ่า ตลาดบัคฮา ถือเป็นตลาดนัดชาวเขาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบัคฮา ตลาดนี้จะรวมด้วยชาวเขาหลายเผ่า ที่ออกมาทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน อาทิ ม้ง,ไต ซึ่งจะมาพร้อมกับการแต่งการประจำเผ่าที่มีสีสันสวยงาม
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองบัคฮา และเดินทางสู่เมืองซาปา ด้วยระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร
14.00 น.
ถึงเมืองซาปา เช็คอินท์เข้าทีพัก Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเท่า ชมทัศนียภาพที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาต่างๆอย่างสวยงามชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสันเดินทางขึ้น ภูเขาฮามลอง หรือ ภูเขามังกร ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
เย็น...
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนราตรีสวัสดิ์
   
วันที่สาม
ซาปา – Cat Cat Village – Tavan Village ( B / L / D )
เช้า...
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
เที่ยง...
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Tavan Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และไร่นาขั้นบันไดหลักจากนั้นเพลิดเพลินกับน้ำตกสวยงามภายในหมู่บ้าน
เย็น...
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเมืองซาปา อิสระกับเมืองซาปายามค่ำคืน
   
วันที่สี่
Taphin Village – ลาวไก – ตลาดก๊อกเหลียว ( B / L / D )
เช้า...
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Taphin Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชาวเขา
เที่ยง...
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
ชื่นชมทิวทัศน์ ณ จุด ชายแดน จีน – เวียดนาม และเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดก๊อกเหลียว จากนั้นเดินทางไปสถานีรถไฟ
เย็น...
รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองฮานอยโดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ พักผ่อนราตรีสวัสดิ์
 
วันที่ห้าี่
ฮานอย - กรุงเทพฯ ( B / - / - )
05.00 น.
เดินทางถึงเมืองฮานอยบริการอาหารเช้า ทำภารกิจส่วนตัวหลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบิน
09.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย
11.05 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ... รับกระเป๋าสัมภาระเดินทางกลับ
*** สิ้นสุดการเดินทางด้วยความประทับใจ***
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 19,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท
ข้อแนะนำ : รายการเดินทางดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแนวผจญภัย รักธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

หมายเหตุ *
(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)
อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )
• ค่าตั๋ว ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
• ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
• ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ VIP ไป-กลับ ฮานอย – ลาวไก / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
• ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)


เอกสารประกอบการเดินทาง
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม
เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย


เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

• จองและชำระมัดจำท่านละ 5000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
• กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• คณะผู้เดินทาง 10 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

เงื่อนไขการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อแนะนำ : ควรเตรียมเสื้อกันหนาว / หมวก / ถุงมือ / รองเท้า / ผ้าพันคอ / แว่นตากันแดด / รองเท้าสวมสบาย /
ยารักษาโรค และอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบนรถไฟ อาทิ แปรงฟัน , ยาสีฟัน ฯลฯ

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

::: จองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
กรุ๊ปเหมาติดต่อ คุณเล็ก 089-500-3363 / คุณอาท 083-189-9622

ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...      
:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -