ซาปา..นิงห์บิงห์
Virgin Land

ซาปา หลังคาอินโดจีน นิงห์บิงห์ ฮาลองบก
( 5 วัน 4 คืน ) ซาปา หลังคาอินโดจีน อ้อมกอดธรรมชาติ ลายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันได สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่า ล่องเรือกระจาด นิงห์บิงห์ฮาลองบก ชมถ้ำลอดตำก๊ก


[ CODE : VNN 06 ]  
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮานอย – นิงห์บิงก์ – ลาวไก
05.30 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 1 พบเจ้าหน้าที่ ชูป้าย Virgin...Vietnam คอยต้อนรับ
07.00 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD642
08.40 น.
เดินทางถึงเมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อดีตที่ตั้งเมืองหลวงในราชวงศ์ดินห์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่าน ล่องเรือกระจาด ชม ถ้ำลอดตำก๊ก พร้อมทัศนียภาพแปลกตา โดยการล่องเรือพายชมภูเขาหินนับหมื่นๆ ยอดที่เรียงรายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจนมีคำกล่าวว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับฮาลองบก
เที่ยง...
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
 ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเวียดนาม ที่นิงห์บิงห์ จากนั้นนำท่านเดินกลับฮานอย
เย็น...
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
21.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ พักผ่อนราตรีสวัสดิ์
   
วันที่สอง
ลาวไก – ซาปา – Cat Cat Village
05.30 น.
เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
08.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก สัมภาระฝากไว้ที่โรงแรม เช็คอินท์หลังเที่ยง หลังอาหารนำท่านเดินชมเมืองซาปา ยามเช้า ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
เที่ยง...
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
เย็น...
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม
ซาปา – เขาฮามลอง – Tavan Village
เช้า...
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เขาฮามลอง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
เที่ยง...
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา
นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Tavan Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และไร่นาขั้นบันไดหลักจากนั้นเพลิดเพลินกับน้ำตกสวยงามภายในหมู่บ้าน
เย็น...
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ชมสินค้าท้องถิ่น และชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก
 
วันที่สี่
Taphin Village - ลาวไก - ตลาดก็อกเหลียว
เช้า...
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Taphin Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชาวเขา
เที่ยง...
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
ชื่นชมทิวทัศน์ ณ จุด ชายแดน จีน – เวียดนาม และเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดก๊อกเหลียว จากนั้นเดินทางไปสถานีรถไฟ
เย็น...
 รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองฮานอยโดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
   
วันที่ห้าี่
ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึงเมืองฮานอย ทำธุระส่วนตัวในโรงแรม (2ชั่วโมง) พร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.30 น.
นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ (Sward Lake)   ข้ามสะพานแสงอาทิตย์เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง สีแดงสดใส ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังเกาะหยก ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายทำละครดัง “ฮอยอันฉันรักเธอ นำท่านชม วัดหง็อกเซิน ภายในประกอบด้วยศาล เจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี อิสระช็อปปิ้ง ณ ย่าน ถนนเก่า 36 สาย
16.45 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR829
18.45 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ... รับกระเป๋าสัมภาระเดินทางกลับ
*** สิ้นสุดการเดินทาง ด้วยความประทับใจ ***
โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 
อัตราค่าบริการ : อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตรา Promotion พิเศษ เปลี่ยนแปลงการเดินไม่ได้
 ฮานอย – ซาปา 5 วัน 4 คืน FD+QR
ผู้ใหญ่
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
Holiday Sapa 2 คืน 3 star หรือเทียบเท่า
20,900.-
20,900.-
19,900.-
3,000.-

( กรุ๊ปเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ไม่มีไกด์ร่วมเดินทางจากกรุงเทพฯ )
ข้อแนะนำ : รายการเดินทางดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแนวผจญภัย รักธรรมชาติ และวัฒนธรรม ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก
หมายเหตุ * (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)
อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )
• ค่าตั๋ว ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
• ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ VIP ไป-กลับ ฮานอย – ลาวไก / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
• ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
• ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม )

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เอกสารประกอบในการเดินทาง
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม
เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
• จองและชำระมัดจำท่านละ 5000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
• กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• คณะผู้เดินทาง 10 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

เงื่อนไขการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อแนะนำ : ควรเตรียมเสื้อกันหนาว / หมวก / ถุงมือ / รองเท้า / ผ้าพันคอ / แว่นตากันแดด / รองเท้าสวมสบาย /
ยารักษาโรค และอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบนรถไฟ อาทิ แปรงฟัน , ยาสีฟัน ฯลฯ

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะกรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

:: เพื่อนท่องเที่ยว ::
ฝ่ายขาย : กรุ๊ปเหมาเวียดนาม 086-325-8182 (คุณอาท) / 089-500-3363 (คุณเล็ก)

ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...      


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -