Easy Package 5 วัน 4 คืน
ฮานอย-เจาะลึกซาปา

(พักซาปา 2 คืน)

เที่ยวครบ อาหารทุกมื้อ ที่พักระดับมาตราฐาน…

ระดับโรงแรม
2 คน
3-4
คน
5-7
คน
8-9
คน
10-14
คน
15-19
คน

พักเดี่ยว
+เพิ่ม

3 Star Sapa : Holiday Sapa Hotel
หรือเทียบเท่า
18,900
15,900
13,900
11,900
10,900
9,900
2,000
4 Star B Sapa : Chau Long Hotel
หรือเทียบเท่า
19,900
16,900
15,900
14,900
11,900
10,900
3,000
*** พิเศษ เดินทางฟรีพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน สำหรับกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไป *** / (ราคานี้ถึง 30 ธันวาคม 2557 )

โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : VNN05 ]  
วันแรก
สุสานโฮจิมินห์ – วัดเสาเดียว – วิหารวรรณกรรม - ช็อปปิ้ง 36 สาย – ทะเลสาบคืนดาบ – หุ่นกระบอกน้ำ
( - / L / D )
เช้า...
เดินทางเข้าเคารพศพโฮจิมินห์ที่ สุสานโฮจิมินห์ ชม ทำเนียบประธานาธิบดี ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ชม วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย ชม ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ เช็คอินเข้าโรงแรมทำธุระส่วนตัว 2 ชม.
เย็น...
เดินทางจากสถานีรถไฟกรุงฮานอยสู่จังหวัด ลาวไก ระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ
 
วันที่สอง
ลาวไก – ซาปา – จุดชมวิวเขาฮามลอง ( B / L / D )
05.30 น.
เดินทางถึงลาวไก ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า เดินทางต่อสู่ ซาปา 1 ใน 3 เมืองตากอากาศของฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นใบเวียดนาม ตั้งอยุ่บนยอดเขาสูงจึงทำให้อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
บ่าย...
ขึ้นชมจุดชมวิว ภูเขาฮามลอง ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาและหมอกหนาว
ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมือง สัมผัส ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ
 
 
วันที่สาม
Tavan Village – Cat Cat Village – โบสถ์เก่า – ตลาดซาปา ( B / L / D )
เช้า...
เดินทางชมหมู่บ้านชาวเขา Tavan Village ชมควายสวยงามของนาขั้นบันไดที่ลดหลั่นสลับทิวเขาสูง
บ่าย...
นำท่านเดินทางสู่ Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำพร้อมเที่ยวชมน้ำตกสวยงามใจกลางหมู่บ้าน
เย็น...
เที่ยวชมเมืองซาปาท่ามกลางอากาศหนาวตามอัธยาศัย
 
 
วันที่สี่
Silver Water Fall - Taphin Village - ลาวไก - ตลาดชายแดนเวียดนามจีน – ตลาดCoc Leu
( B / L / D )
เช้า...
เดินทางไปชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินน้ำตกอันลือชื่อของเมืองซาปา หลังจากนั้น เดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า Taphin Village
บ่าย...
ชม ชายแดนเวียดนาม-จีน ที่ตัวจังหวัดลาวไก และเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดก็อกเหลียว เช็คอินเข้าโรงแรมทำธุระส่วนตัว
ค่ำ...
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
 
วันที่ห้า
ฮานอย
05.30 น.
เดินทางถึงฮานอย นำท่านเดินทางต่อสู่สนามบิน
 
ค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถ+รถไฟปรับอากาศตู้นอน ไป - กลับ (ห้องละ 4 ท่าน) ,ที่พัก 2 คืน , อาหาร 11 มื้อ , ค่าเข้าชมสถานที่ , ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น


ค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าธรรมเนียมสนามบิน , ค่าทิปไกด์ , ค่าประกัน, ค่าทำหนังสือเดินทาง (ต่างด้าว) , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน


ฝ่ายประสานกรุ๊ปเหมาเวียดนาม
โทร. 083-189-9622 (คุณอาท) , 089-500-3363 (คุณเล็ก)

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
  Vietnam : Ha noi high light  สีสันแห่งชีวิตที่มีสไตล์ Vietnam : Ha noi high light สีสันแห่งชีวิตที่มีสไตล์ มีรูปแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อ่านต่อ...
ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -