Virgin  Vietnam # ฮานอย-ซาปา
ฮานอย-ซาปา
ซาปา หลังคาอินโดจีน อากาศหนาว หิมะตก !! อ้อมกอดธรรมชาติ
ลายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันได สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่า

( 4 วัน 3 คืน ) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
[ CODE : VNN 04 ]  
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก ( - / L / D )
04.45 น.
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3-4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเซีย เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่ชูป้าย " Virgin..Vietnam " คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.55 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3700
08.40 น.
ถึงสนามบินนอยไบผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย ชม วัดวันเหมียว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม
12.00 น.
ต้อนรับด้วยอาหารเวียดนามทานอย่างจุใจ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชมรอบเมืองฮานอย ชมอาคาร บ้านเรือนในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และ ทะเลสาบยามเย็นที่งดงาม ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ นำชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร / หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
21.00 น.
ออกเดินทางสู่จังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร พักผ่อนราตรีสวัสดิ์... พร้อมบริการเครื่องนอน /
น้ำดื่มท่านละ 1 ชวด ( รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ตู้ละ 4 เตียง บน/ล่าง: พักตู้ละ 4 ท่าน สะอาดค่ะ )
   
วันที่สอง
ลาวไก–ซาปา–Tram Ton pass–Cat Cat Village–Love market ( B / L / D )
05.30 น.
เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัด ลาวไก นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
08.00 น.
เข้าสู่โรงแรมที่พัก ทำธุระส่วนตัว ฝากสัมภาระไว้ที่โรงแรม ( Check In หลังเที่ยง )
08.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารอาหารสไตล์ฝรั่งเศส หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปายามเช้า และเดินทางสู่ ภูเขาฮามลอง Tram Ton Pass จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาว มาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือ ฟานซีปัน ( Fansipan ) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา
บ่าย...
นำชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ Cat Cat Village ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดสายตา
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ /  สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนราตรีสวัสดิ์....
   
วันที่สาม
ซาปา–หมู่บ้านตาบิน-ตลาดซาปา–ลาวไก–ตลาด Coc Leu ( B / L / D )
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านตาบิน หมู่บ้านเก่าแก่ของ ชาวเขาเผ่า Zao ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนเมื่อ 300 ปี การแต่งกายนิยมใช้โทนสีน้ำเงินหรือสีดำ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองซาปา หลังอาหารให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชาวเขา ตลาดซาปา ก่อนเดินทางสู่จังหวัดลาวไก
16.00 น.
เดินทางถึงลาวไก นำท่านช้อปปิ้ง ตลาด Coc Leu ซึ่งเป็นตลาดชายแดนเวียดนาม – จีน มีทั้งสินค้าจีนและเวียดนาม
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเมืองลาวไก
21.00 น.
นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
 
วันที่สี่
ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์–ทำเนียบประธานาธิบดี–วัดเสาเดียว–ช็อปปิ้งถนน 36 สาย–กรุงเทพฯ ( B /L / D )
05.00 น.
ถึงเมืองฮานอย Check in พักผ่อน ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า PHO 24–ก๋วยเตี๋ยวญวน
09.00 น.
นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว เชิญ สักการะเจ้าแม่กวนอิม และนำชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
เที่ยวชมวัดเฉินก๊วก ริมทะเลสาบ โอเปร่าเฮ้า อิสระกับการนั่งรถซิโคล่ชมเมืองเก่า 36 สาย และ ช็อปปิ้ง
17.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
20.55 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3705
22.45 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. รับกระเป๋าสัมภาระเดินทางกลับ เวลาประมาณ 23.30 น. ค่ะ
*** สิ้นสุดการเดินทาง ด้วยความประทับใจ***
 
ข้อแนะนำ :
- รายการการเดินทางดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแนวผจญภัย! รักธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก
- ควรเตรียมเสื้อกันหนาว / หมวก / ถุงมือ / รองเท้า / ผ้าพันคอ / แว่นตากันแดด / รองเท้าสวมใส่สบาย / ยาประจำตัว / และอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบนรถไฟ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฯ


อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้เป็น Promotion พิเศษ! เปลี่ยนแปลงการเดินทางไม่ได้
   ฮานอย – ซาปา 4 วัน 3 คืน (FD)
Royal View Hotel 1 คืน ( 3ดาว )
หรือเทียบเท่า
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
16,500.-
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง
15,500.-
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
14,500.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
1,500.-
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
อัตรานี้รวม
-  ค่าตั๋วเครื่องบิน FD ไป-กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพ ( ชั้นทัศนาจร )
-  ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ VIP ไป-กลับ ฮานอย-ลาวไก
-  ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
- 
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
-  ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ/ ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
-
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข                และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรับต่อท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม เพราะฉะนั้นเตรียมเพียง หนังสือเดินทางเท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ

การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะกรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

:: เพื่อนท่องเที่ยว ::
ฝ่ายขาย : กรุ๊ปเหมาเวียดนาม 086-325-8182 (คุณอาท) / 089-500-3363 (คุณเล็ก)


ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...      


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -