สัมผัส 3 เมืองมรดกโลก เวียดนาม

ฟองยา (ถ้ำธรรมชาติ)
เว้ (วัฒนธรมมเก่าแก่)
ฮอยอัน (วัฒนธรรมที่ยังอนุรักษ์ไว้)

สะหวันนาเขต-กวางตรี-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
เที่ยวแบบ VIP อาหารดี พักโรงแรม 4 ดาว


:: โปรแกรมการเดินทาง  ( 6 วัน 5 คืน )
[ CODE : VNN 02S ]  
วันแรก
กรุงเทพฯ–มุกดาหาร ( - / - / D )
17.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ   และอำนวยความสะดวกกระเป๋าและสัมภาระ บริการอาหารเย็นแบบ (ปิกนิก) (1) บนรถ เดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร โดยรถโค้ช VIP
วันที่สอง
มุกดาหาร–สะหวันนะเขต–ด่านลาวบาว–อุโมงค์วินหม็อก–ถ้ำธรรมชาติฟองยา - กวางบิ่นห์ ( B/L/D )
05.00 น.
ถึง จ.มุกดาหาร ทำธุระส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า (2) ให้ท่านได้สัมผัสอาหารพื้นเมือง ที่แสนอร่อย
07.00 น.
เดินทางสู่ด่าน ตม.มุกดาหาร นำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ไปยังฝั่งประเทศลาว แขวงสะหวันเขต ผ่านพิธีการ เข้าเมือง นำท่านสมาชิกเดินทางสู่ด่านลาวบาว ไปตามถนนหมายเลข 9 ผ่านเมืองอุทุมพร , พลาญชัย เมืองพิน เมืองเซโปน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหารแฟนต้า เมืองพิณ หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่แดนสวรรค์ฝั่งลาวเพื่อไปยังด่านลาวบาว ฝั่งเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.กวางตรี สู่เมืองดองฮา ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเบนไห่ ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือ -ใต้ จากนั้นเข้าสู่ หมู่บ้าน วินห์ม็อก ชมอุโมงค์หลบภัย ใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา
16.00 น.
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองดงเฮ่ย แขวงกวางบินห์ เป็นเมืองที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีชายหาดสวยงามถึงเมืองดง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sunspa Resort หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารค่ำ (4)

วันที่สาม
ถ้ำฟองยา-วัดเทียนมู่–พระราชวังจักรพรรดิราขวงศ์เหงียน–ดานัง-ฮอยอัน ( B/L/D )
06.30 น.
บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
นำท่านออกเดินทาง สู่ ถ้ำฟองยา มรดกโลกแห่งที่ 5 ของเวียดนาม เป็นมรดกทางธรรมชาติ ผ่านเส้นทางโฮจิมินห์เป็นเส้นทางนำทัพสมัยสงคราม นำท่านลงเรือล่องแม่น้ำ Song ซึ่งไหลไปถึงภายในถ้ำ นำชมถ้ำน้ำลอดฟองยา ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ (14 กม.) ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น ผู้หญิงผมยาว, มังกร, แม่อุ้มลูกตามจินตนาการ
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (6)
บ่าย...
เดินทางสู่เมืองดานัง นำท่านชม สุสานจักรพรรดิไขดิ่ง ณ หุบผาแห่งจักรพรรดิ์ สถานที่ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิ์ แห่งราชวงศ์เหงียน สถานที่แห่งนี้เป็นที่สร้างสุสานของจักรพรรดิ์ถึง 7 พระองค์ อันได้แก่ พระเจ้าญาลอง พระเจ้ามิงห์หม่าง พระเจ้าตือดึก พระเจ้าไขดิ่ง ฯลฯ เป็นสุสานที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะท้องถิ่นเวียดนาม

เย็น...

ถึงเมืองดานัง รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักเมืองฮอยอัน
Hoi An Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนราตรีสวัสดิ์
.....
วันที่สี่
ฮอยอัน-ดานัง–พิพิธภัณฑ์จาม-พระราชวังจักรพรรดิราขวงศ์เหงียน-ช๊อปปิ้งตลาดดองบา– ล่องเรือจักรพรรดิ   ( B / L / D )
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
น. ออกเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน เที่ยวชมชายหาดฮอยอัน สะท้อนเรื่องราว “ทูโบนสายน้ำแห่งชีวิต” เมืองโบราณ
ซึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่ง แม่น้ำทูโบน ถนนเลเลย เป็นเมืองที่สงบเงียบแห่งหนึ่ง ชมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองเก่าฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ตามรอยละครดัง...ฮอยอันฉันรักเธอ ...ตามหาหัวใจ สร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น ในช่วงศตวรรษที่ 17 ลักษณะรูปทรงโค้งมีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวเหลืองเป็นคลื่นและกลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัส ที่สร้างอุทิศให้แก่ ดิ๊ก เด และตรัน หวู บุคคลสำคัญในตำนานเมืองฮอยอัน จากนั้นให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกในเมืองฮอนอันอาทิ ภาพเขียน กระเป๋าสตรี โคมไฟ / รับประทานอาหารกลางวัน (9)

บ่าย...
เดินทางสู่เมืองเว้ ชมวิวชายหาด ที่ทอดยาว สำหรับการพักผ่อน "ชายหาดบีกิน" ทะเลดานังที่สวยงาม
ระหว่างทางผ่าน หมู่บ้านเกาะสลักหินอ่อน เดินทางสู่เมืองเว้ นำชม “ พระราชวังไดนอย ” พระราชวังเดิมของจักรพรรดิเวียดนามราชวงศ์เหงียนที่เก่าแก่ ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลการปกครองของจีนเป็นเวลาร่วมพันปี ชม “พระตำหนักไท ฮวา” ซึ่งมีลักษณะเป็นท้องพระโรงขนาดใหญ่สวยงามมาก เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานฉลองสำคัญต่าง ๆ ในพระราชสำนัก และใช้เป็นสถานที่รับรองเชื่องพระวงศ์ชั้นสูงรวมถึงนักการฑูตจากต่างประเทศ ชม พระตำหนักเถเหมียว สถานที่เก็บป้ายพระวิญญาณของกษัตริย์ทั้ง 13 พระองค์ในราชวงศ์เหวียน จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ และ ช้อปปิ้งตลาดดองบา
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (10) เข้าที่พัก Park View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
19.00 น.
นำท่าน ล่องเรือจักรพรรดิ์ ฟังเสียงเพลงแห่งมหานครเว้ระหว่างล่องเรือ โดยคณะนาฏศิลป์ที่สืบทอดมาจากราชสำนักเว้ในอดีต กลับที่พัก พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ Zzzzzz.....
วันที่ห้าี่
เว้ – ลาวบ่าว – ลาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร ( B / L / D )
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (11) ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น.
เดินทางกลับประเทศไทย - ลาวบาว- สะหวันนะเขต – มุกดาหาร
10.00 น.
ถึงด่านชายแดนลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม – ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (12) ณ ร้านอาหารเมืองพิณ / หลังอาหารออกเดินทางต่อ
16.00 น.
เดินทางถึง ด่านสะหวันนะเขต สปป.ลาว ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจหนังสือเดินทาง
17.00 น.
นำคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 สู่จังหวัดมุกดาหาร
17.30 น.
ถึงจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย แวะช๊อปปิ้งตลาดอินโดจีน และอิสระกับการรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดราตรี อาหารหลากหลายชนิดที่ปรุงแต่งด้วยรสชาติแสนเลิศรส อาหารเวียดนามแบบฉบับไทย เลือกทานอย่างจุใจ
19.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
วันที่หก
กรุงเทพ ฯ
05.00 น.
ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่ท่านละ 8,900 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี มีเตียงราคาท่านละ 7,999 บาท เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
( พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท )
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยว ตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน
- ค่าเรือล่องแม่น้ำหอมพร้อมการขับกล่อมด้วยเสียงเพลง
- ค่าอาหาร 12 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมด่านตรวจคนเข้า-ออก เมือง ไทย-ลาว-เวียดนาม
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษี Vat และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีขอใบเสร็จ)
- ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารสำหรับคนต่างด้าว
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเอง
- ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถของเวียดนาม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ของท่าน เช่นค่าโทรศัพท์ , เครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯ ลฯ


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (กรุณาส่งเอกสารมอบให้บริษัทภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง)


สิ่งที่ควรเตรียมไป เช่น กล้องถ่ายรูป , รองเท้าสวมใส่สบาย , หมวก, ร่ม , ยารักษาโรค

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ต่างประเทศ

การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุ

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะกรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

::: จองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
Tel. 02-398-2238-40 / Fax. 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com

กรุ๊ปเหมาติดต่อ คุณเล็ก 089-500-3363 / คุณอาท 083-189-9622

ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน
ซาปา..เวียดนาม หลังคาแห่งอินโดจีน เวียดนาม สายหมอกที่โอบกอดขุนเขา ละเลียดไหลไปตามสายลมอันอ่อนโยน อ่านต่อ...
 
"มุยเน่" สัญญา..ทะเลทราย

มุยเน่..สัญญาทะเลทราย เวียดนาม บนรอยทางเดินของโลกกว้างใบนี้...มีความแปลกใหม่อยู่มากมาย อ่านต่อ...

ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน กับ นุ บางบ่อ ซาปา กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
หลังคาแห่งอินโดจีน....อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 3 เวียดนาม มวลดอกไม้ในสายลมหนาว...กับเมืองหนาวๆ แบบนี้ อ่านต่อ...
เมืองแห่งมรดกโลก..ที่เวียดนาม มังกร..แห่งทะเลจีนใต้ เมืองมรดกโลก..ที่เวียดนาม เวียดนาม
ฝนเดือนสามขึ้นสามค่ำไทย คนทำนาลูกชาวนา จะรู้ดีว่าเป็นฤดูแห่งการเรียกขวัญข้าว อ่านต่อ...
  ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 ดาลัท..เวียดนามใต้ตอน # 2 เวียดนาม ผ้าพันคออย่างห่างกาย เพราะเมืองนี้..หนาวถึงใจตลอดทั้งปี อ่านต่อ...
พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน  Full Moon Hoi An พระจันทร์เต็มดวง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เวียดนาม แสงเดือน..โคมไฟ..สว่างไสวเรืองรอง ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่ง อ่านต่อ...   บั๊คห่า..เวียดนาม สีสันตลาดแห่งชนเผ่า บั๊คห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า เวียดนาม ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พลาดไม่ได้ที่ต้องมาเยี่ยมชม อ่านต่อ...
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต
"ทูโบน" สายน้ำแห่ง..ชีวิต เวียดนาม
สายน้ำ..ยังคงพัดพาความทรงจำให้จากไปและได้หวนรำลึก อ่านต่อ...

  ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ
ทัวร์เวียดนาม กับ นุ บางบ่อ เวียดนาม
เมื่อครั้งยังเป็นเด็กผมเคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าขอบฟ้าผืนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหน....อ่านต่อ...
4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก 4 วัน ในเวียดนามเหนือจาก ฮาลองเบย์ สู่ ฮาลองบก เวียดนาม ของพวกเราชาว IDOtravellers อ่านต่อ...   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์..แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม ดินแดน..ศักดิ์สิทธิ์ เวียดนาม แห่งหุบเขาหมี่เซินถึงอณาจักรจาม วัฒนธรรม อารยะธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อ่านต่อ...
ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม ...หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น ทะเลทรายมุ่ยเน่ เวียดนาม หาดทรายละเอียดทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับฟ้าสีครามพร้อมเกลียวคลื่น อ่านต่อ...      

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -