:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
เก๋าไม่รู้โรย...
ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน ตลาดท่าเสด็จ

@อุดรธานี-หนองคาย
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กทม.-อุดรธานี
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP จากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ....พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ
   
วันที่สอง : ทะเลบัวแดง-วัดโพธิสมภรณ์-ศาลเจ้าปู่ย่าวัดโพธิ์-หนองประจักษ์- เจริญศรีไนท์บาซาร์
06.00 น.
ถึงจังหวัดอุดรธานี ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นเมือง (1) ร้านคิงส์โอชา
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ อ.กุมภวาปี นำท่านล่องเรือชม ทะเลบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอุดรธานีชมดอกบัวแดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
13.00 น.
เดินทางสู่ วัดโพธิสมภรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของอุดรธานี ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น
15.00 น.
นำท่านชม ศาลเจ้าปู่-ย่า สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี พาทุกท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 6 สิ่งภายในศาลเจ้าพร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
16.00 น.
Check-In เข้าที่พัก โรงแรมกิตติ์ลดา หรือเทียบเท่า
17.00 น.
พาทุกท่านชมวิว หนองประจักษ์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางใจเมืองอุดร เปรียบเสมือนปอดของคนอุดรอีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์, ลอยกระทง
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3) หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ เจริญศรีไนท์พลาซ่า แหล่งช้อปปิ้งบริเวณหนองประจักษ์ จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
 
วันที่สาม : วัดป่าภูก้อน-ตลาดท่าเสด็จ-หนองคาย
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบนยอดเขาชมพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
13.00 น.
พาทุกท่านไปช๊อปปิ้ง ณ ตลาดท่าเสด็จ หรือชื่อเดิมเรียกว่า ตลาดอินโดจีน เลือกซื้อ เลือกชมสินค้าขึ้นขื่อของหนองคาย
17.00 น.
Check-In เข้าที่พัก โรงแรมรอยัลนาคารา หรือเทียบเท่า
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ร้านแดงแหนมเนือง (6) จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
 
วันที่สี่ : วัดโพธิ์ชัย-กทม.
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) จากนั้น Check- Out เดินทางกลับ
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย สักการะหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8)
20.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ....พบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่าน ละ 6,200 บาท เด็ก 3-10 ปีท่านละ 4,700 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 1,200 บาท

ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP / ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
/ ค่าอาหาร 8 มื้อ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ / ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง / ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ / ค่าภาษี VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบกำกับภาษี) / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ FAX. 02-398-0115


กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิก)
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -