:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยวมหัศจรรย์
ตรัง-ลังกาวี

:: โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก   : กรุงเทพฯ – ตรัง
18.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดจอดรถถนนพระราม 3 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 8 ล้อ 2 ชั้น บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จุดที่สองรับที่ BIG C พระราม 2) สนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง   : ตรัง – ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน (B/L/D)
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดตรัง ให้ทุกท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้า (1) พื้นเมืองแบบชาวตรัง จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือหาดยาว
09.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือหาดยาว ลงเรือลำใหญ่นำท่าน ท่องทะเลอันดามันน่านน้ำตรัง ผจญภัยสนุกสนานกับการลอยตัวเข้าถ้ำ หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND ณ ถ้ำมรกต ชม เหล่าฝูงปลาสีสวย แหวกว่ายให้ท่านเห็น อย่างเต็มตา ที่ เกาะม้า รับประทานอาหารกลางวัน (2) บนเรือ หลังอาหารดำน้ำสู่โลกใต้ทะเลอีกครั้งชมปะการังสีสวยที่ เกาะเชือก สู่ เกาะกระดาน ดำน้ำชมปะการังเขากวาง และฝูงปลานานาชนิด สมควรแก่เวลา เดินทางกลับนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวัฒนาพาร์ค
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม   : ตรัง – สตูล – ลังกาวี  (B/L/D)
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
Check Out ออกจากโรงแรมที่พัก จากนั้นออกเดินทางไปยัง ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล
09.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือตำมะลังจ.สตูล ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง พร้อมลงเรือเฟอร์รี่ ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี
10.30 น.
คณะเดินทางถึง เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จพิธีนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศที่คอยท่านอยู่ เพื่อที่จะนำท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสสุรีย์ ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ชมบ้านที่พระนางเคยพักอาศัย พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์ ได้เวลาพอสมควรนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ราคาถูกบริเวณห้างดิวตี้ฟรีซึ่งอยู่ติดกับโลกใต้น้ำอย่างจุใจ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้า Cabel car ที่ทันสมัย ท่านจะได้ชมหมู่เกาะตะรุเตาของจังหวัดสตูล และธรรมชาติของเกาะลังกาวีที่สวยงาม พร้อมเก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น สถานที่รวบรวมของที่ระลึก จากนานาอารยประเทศ ที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษา และจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งเรืออนันตนาคราชจากประเทศไทย
16.30 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตลาดกั๊วะ ซึ่งเป็นตลาดปลอดภาษีของเกาะลังกาวี มีร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง เครื่องแก้ว เหล้า เบียร์ เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Hotel Grand Continental Langkawi หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่    : เกาะลังกาวี – ท่าเรือตำมะลัง – พระธาตุไชยา – กรุงเทพฯ   (B/L/D)
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูปนกอินทรีย์ สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก
08.50 น.
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ประเทศไทย
10.00 น.
คณะเดินทางถึงจังหวัดสตูล ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.
จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะนมัสการพระบรมธาตุไชยา
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
วันที่ห้า    :  05.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 8,900 บาท เด็ก 3-10 ปีท่านละ 7,900 บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง) พักเดี่ยว 3,000 บาท

ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ , ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) , ค่าเรือเที่ยวเกาะลังกาวี / ค่าเรือท่องทะเลตรัง
ค่าอาหารตามรายการ , ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ , ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ / ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ FAX. 02-398-0115

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิก)
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


หลักฐานประกอบการเดินทาง
ใช้สำเนาบัตรประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -