:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว เว้ ดานัง ฮอยอัน บานา
สัมผัสมรดกโลก
พิเศษนั่งกระเช้าไฟฟ้า

Sale!!  7,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
[ CODE : HOT DEAL ]  
 
วันแรก
กรุงเทพฯ–มุกดาหาร ( - / - / D )
17.30 น.
คณะพร้อมกัน ลานจอดรถห้างโลตัส อ่อนนุช ( BTS อ่อนนุช ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ บริการอาหารเย็น (ปิกนิก)
วันที่สอง
มุกดาหาร–สะหวันนะเขต–ด่านลาวบาว–อุโมงค์วินหม็อก ( B/L/D )
05.00 น.
ถึง จ.มุกดาหาร ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
07.00 น.
เดินทางสู่ด่านตม.มุกดาหาร ผ่านพิธีการ เข้าเมือง นำท่านสมาชิกเดินทางสู่ด่านลาวบาว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแฟนต้าเมืองพิณ   หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่แดนสวรรค์ฝั่งลาว เพื่อไปยังด่านลาวบาว ฝั่งเวียดนาม จากนั้นเข้าสู่ หมู่บ้าน วินห์ม็อก ชมอุโมงค์หลบภัย ใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอเมริกา
16.00 น.
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองเว้ เมืองมรดกโลกของเวียดนาม
19.00 น.
ถึงเมืองเว้ รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองเว้
วันที่สาม
วัดเทียนมู่ – เมืองเก่าฮอยอัน – สุสานจักรพรรดิไขดิ่ง ( B/L/D )
06.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
นำท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในวัดมีเจดีย์เทียนทรงเก๋ง จีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกันถึง 7 ชั้นตั้งเด่นอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำหอม หลังจากนั้นนำท่านชม สุสานจักรพรรดิไขดิ่ง ณ หุบผาแห่งจักรพรรดิ สถานที่ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิ์
เที่ยง...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
เดินทางสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน เที่ยวชมเมืองเก่าฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ตามรอยละครดัง...ฮอยอันฉันรักเธอ ...ตามหาหัวใจ จากนั้นให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกในเมืองฮอยอันอาทิ ภาพเขียน กระเป๋าสตรี โคมไฟ ระหว่างทางผ่าน หมู่บ้านเกาะสลักหินอ่อน แวะซื้อของฟากพื้นเมือง
เย็น...
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองดานัง
วันที่สี่
บานาฮิลล์ – ช๊อปปิ้งตลาดดองบา – ล่องเรือจักรพรรดิ ( B / L / D )
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าผ่านเทือกเขามุ่งหน้าสู่ บานาฮิลล์ ชมวิวบนยอดเขาสูงกว่า 1,487 เมตร
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเว้
15.00 น.
ช้อปปิ้ง ตลาดดองบา ศูนย์กลางสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเว้ เลือกซื้อสินค้าต่างๆ
18.00 น.
บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือจักรพรรดิ์ ฟังเสียงเพลงแห่งมหานครเว้ระหว่างล่องเรือ โดยคณะนาฏศิลป์ ที่สืบทอดมาจากราชสำนักเว้ หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองเว้
วันที่ห้าี่
เว้ – ลาวบ่าว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร   ( B / L / D )
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
เดินทางกลับประเทศไทย - ลาวบาว - สะหวันนะเขต – มุกดาหาร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองพิณ หลังอาหารเดินทางต่อ
17.30 น.
ถึงจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
วันที่หก
กรุงเทพ ฯ
05.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน


อัตราค่าบริการ

- ผู้ใหญ่ท่านละ 7,900 บาท เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี มีเตียงราคาท่านละ 6,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง 5,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยว ตลอดการเดินทาง / ค่าที่พัก 3 คืน / ค่าอาหาร 12 มื้อ /ค่าธรรมเนียมด่านตรวจคนเข้า-ออก เมือง ไทย-ลาว-เวียดนาม /ค่ามัคคุเทศก์ /ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษี Vat และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีขอใบเสร็จ)/ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารสำหรับคนต่างด้าว / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเอง/ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ / ค่าทิปไกด์และคนขับรถของเวียดนาม/ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ของท่าน

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
-
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

การชำระเงิน มัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร. มาที่ FAX. 02-398-0115

กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

:: จองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
Tel. 02-398-2238-40 / Fax. 02-398-0115

Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com

กรุ๊ปเหมาติดต่อ คุณเล็ก 089-500-3363 / คุณอาท 083-189-9622


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -