จิบกาแฟ ชมหมอก หยอกไอหนาว แพรวพราวราชพฤกษ์
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย
เชียงใหม่ งานมหกรรมราชพฤกษ์
สูงสุดแดนสยามดอยอินทนนท์

แม่ฮองสอน-สวนสนบ่อแก้ว-กระเหรี่ยงคอยาว-
พระธาตุดอยกองมู โครงการฯ พระตำหนักปางตอง ชมฝูงแกะนับร้อย-Coffee in Love ปาย-ห้วยน้ำดัง

รวมภาพ "แม่ฮ่องสอน" เส้นทางสายโรแมนติก
:: โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : SN6 ]  
( 5 วัน 4 คืน x,xxx บาท )
วันแรก : กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
18.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช บริเวณลานจอดรถ ห้างโลตัส / จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2 เดินทางออก..เส้นทางเลี่ยงเมือง
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เชียงใหม่ โดยรถปรับอากาศ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
วันที่สอง : ดอยอินทนนท์ - มหกรรมราชพฤกษ์
05.00 น.
ถึง..เชิงดอยอินทนนท์ทำภารกิจส่วนตัว นำคณะขึ้นรถท้องถิ่นเดินทางสู่ อุทยานฯ ดอยอินทนนท์ สัมผัสอากาศ หนาวเย็น พิชิต “จุดสูงสุดแดนสยาม” 2,565 เมตรของดอยอินทนนท์ สักการะพระมหาธาตุหลวงนภเมธนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จากนั้นเดินสะพาน เที่ยวชมความสมบูรณ์ของผืนป่า “ภุอ่างกา” และ ชม ศูนย์วิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์ การเปลี่ยนพื้นดินให้เป็นประโยชน์ต่อชาวไทยภูเขา ให้มีอาชีพวิจัยพืชผักเมืองหนาว สตอเบอรี่ พลับ ไม้ดอก ปลาเรนโบว์เทราท์ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศไทย
12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
14.00 น.
เดินทางสู่ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 นั่งรถรางชมรอบบริเวณงาน หรือเดินเที่ยวชมการจัดสวนของประเทศต่างๆ ตามอัธยาศัย รอจนถึงค่ำ...ชมแสงสีแบลคไลท์ในยามค่ำคืน เต็มอิ่มกับการถ่ายรูปบรรยากาศสวนสวยทั้งกลางวัน กลางคืน (เพื่อความสะดวกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยในบริเวณงาน)
19.30 น .
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบเดินทางเข้าที่พัก The Small Hotel หรือเทียบเท่า www.thesmallhotelgroup.com
   
วันที่สาม : สวนสนบ่อแก้ว - กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง แวะชม สวนสนบ่อแก้ว สายหมอกกลางทิวสนสัมผัสกับความหนาวเย็นยามเช้า
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (มื้อที่ 4)
14.00 น.
นำท่านชม ถ้ำแก้วโกมล หนึ่งใน Unseen Thailand ภายในตัวถ้ำ จะเหลืองอร่าม ปานฉาบทาด้วยทอง ทั้งหินงอกหินย้อยที่แต่งแต้มโดยธรรมชาติอันงดงามวิจิตรบรรจง
16.30 น.
เดินทางไปยังหมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า จ.แม่ฮ่องสอน สัมผัสวิถีชีวิตของพวกเขา จากนั้นออกเดินทางไปยังดอยกองมู สักการะพระธาตุดอยกองมู พร้อมชมทิวทัศน์รอบ ๆ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) เข้าที่พัก..โรงแรมใบหยกชาเล่ หรือหรือเทียบเท่า ในตัวเมือง จ.แม่ฮ่องสอน เที่ยวถนนคนเดินในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน พักผ่อนตามอัธยาศัย...
   
วันที่สี่ : ปางอุ๋ง - บ้านดิน - พระตำหนักปางตอง - วัดน้ำฮู - Coffee In Love - สะพานท่าปาย
05.00 น.
นำท่านเดินทางไปยัง ปางอุ๋ง/บ้านรวมไทย ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ ทะเลสาบ Switzerland เมืองไทย ชมแปลงไม้ดอกสีสวยสดนานาชนิด รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) หลังจากนั้นพาทุกท่านสู่ บ้านรักไทย สัมผัสวิถิชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนยูนาน ชมบ้านดิน ชิมชารสเลิศ และพาไปชม พระตำหนักปางตอง สักการะ “ศาลทหารเสือ” และ “ศาลมหาราช” เพื่อความเป็นสิริมงคล พาไปชมฝูงแกะน่ารัก และให้อาหารแกะ ชมแปลงปลูกพืช ดอกไม้เมืองหนาว สวนผักนานาชนิด มีต้นซากุระดอกสีขาว ภายในพระตำหนักปางตอง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ อ.ปางมะผ้าหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ปายนำท่าน กราบหลวง พ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮู จากนั้น แวะชิม และชมร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love ซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญลักษณ์แห่งเมืองปาย นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับ สะพานประวัติศาสตร์ แห่งแรกที่ข้ามลำน้ำปาย
17.00 น.
นำท่านเข้าที่พัก ปายลานนา หรือเทียบเท่า www.pailanna.com
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) หลังอาหารให้ท่านเดินชม ถนนคนเดินเมืองปาย เพื่อให้ทุกท่านได้เดิน สัมผัสกับมนต์เสน่ห์เมืองปายในยามค่ำคืน ชิมอาหารนานาชนิด กลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย...
   
วันที่ห้าี่ : ห้วยน้ำดัง - ช้อปปิ้งเชียงใหม่ - พระธาตุหริภุญชัย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ ในทะเลแห่งขุนเขา และชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
11.00 น.
เดินทางถึง..จังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10) ช้อปปิ้งของฝากเมืองเชียงใหม่
13.00 น.
ออกเดินทางสู่...จังหวัดลำพูน สักการะพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำคนเกิดปีระกา รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) หลังจากนั้นเดินทางกลับ...
23.00 น.
ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความสุขและความประทับใจ

หมายเหตุ : กำหนดการเดินทางนี้ี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญอัตราค่าบริการ
:

• ผู้ใหญ่ท่านละ x,xxx บาท (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ x,xxx.- บาท
• เด็กอายุ 3-10 ปี ท่านละ x,xxx บาท (พักรวมกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)

*** กรณีมีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิเดินทางโดยรถตู้แทน : 8 ท่านขึ้นไป

ค่าบริการนี้รวม :
- ค่ารถปรับอากาศ / ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน 3 คืน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
- ค่าีมัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียม และค่าบัตรเข้าชมงานราชพฤกษ์
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล)


โปรดเตรียม
เสื้อกันหนาว ,ไฟฉาย, ยาประจำตัว

จองและสำรองที่นั่งได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
/ เที่ยวดั่งใจ..ไปดั่งเพื่อน
TEL. 02-398-2238-40 , 089-403-6920 , 089-500-3363 / FAX. 02-398-0115

www.friendtravelthai.com


รวมภาพ "แม่ฮ่องสอน" เส้นทางสายโรแมนติก
รวมภาพ "แม่ฮ่องสอน" เส้นทางสายโรแมนติก

     
ปลายฝน..ต้นหนาว ที่ "ปางอุ๋ง" จ.แม่ฮ่องสอน ปลายฝน..ต้นหนาว ที่ปางอุ๋ง
จ.แม่ฮ่องสอน 
ฝนคงทำให้ใครหลายคนเกิดความเหงา แต่ฝนบางเบา อ่านต่อ...
  ปางตอง..หนาวแรกแห่งฤดูกาล 0.แม่ฮ่องสอน
ปางตอง..หนาวแรกแห่งฤดูกาล
จ.แม่ฮ่องสอน
เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนาน อ่านต่อ...
เที่ยวแม่ฮ่องสอน..กับน้องน้ำหวาน เที่ยวแม่ฮ่องสอน..กับน้องน้ำหวาน
จ.แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงใหม่ กับน้องน้ำหวาน อ่านต่อ...
  รวมภาพ "แม่ฮ่องสอน" เส้นทางสายโรแมนติก รวมภาพเส้นทางสาย..แม่ฮ่องสอน
ดูภาพเส้นทางคลิ๊กที่นี่ได้เลยครับ
อ่านต่อ...


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่ง เพื่อนท่องเที่ยวไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -