มหกรรมราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
ดอยสุเทพ ดอยปุย ไนท์ซาฟารี สถานีเกษตรหลวง พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) กาดทุ่งเกวียน ลำปาง:: โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : SN4 ]  
19-24 ก.พ. 2555 ( โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 5 วัน 4 คืน 6,200 บาท )
วันแรก : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
19.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดพบที่ Big C พระราม 2 เจ้าหน้าที่ทัวร์...คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
19.30 น.
ออกเดินทางสู่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
   
วันที่สอง : ไหว้พระมงคล ยลถิ่นนครพิงค์ ดอยสุเทพ-ดอยปุย-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์–ไนท์ซาฟารี-งานราชพฤกษ์ 54
06.00 น.
ทำภารกิจส่วนตัว และเติมความสดชื่น รับประทานอาหารเช้า (1)
08.00 น.
เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นพาท่านเดินทางสู่ ดอยปุย–สุเทพ เที่ยวชม บ้านแม้วดอยปุย วิถีชีวิตที่เรียบง่ายผสมผสานการท่องเที่ยวปัจจุบันก่อเกิดรายได้จากการค้าขาย จากนั้นแวะเที่ยวชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักในการแปรพระราชฐานขององค์พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สักการะ พระบรมธาตุดอยสุเทพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ชมวิวอันงดงามของนครเชียงใหม่ ทำบุญเกื้อหนุนธรรม
เที่ยง...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (2)
บ่าย...
เปลี่ยนเป็นรถโค้ชคันเดิมพาท่านชม อุโบสถ์ล้านนาบุด้วยแผ่นเงินทั้งหลัง ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย สักการะ พระเจ้าเจ็ดตื้อ พระประธานอายุกว่า 500 ปี เป็น “พระพุทธอัศจรรย์” พุทธานุภาพสูงส่ง
........
เข้าที่พัก โรงแรม The Small Hotel หรือเทียบเท่า
16.00 น.
ยามบ่ายคล้อย พาท่านเข้าสู่ งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ตื่นตาตื่นใจได้สาระ ความสุข และความบันเทิง ชมสวนแห่งจินตนาการ การประกวดไม้ ดอกไม้ประดับ หอคำหลวง พิเศษสุดกับกระเช้าลอยฟ้า งานแสดงไม้สวยงาม ท้ายสุดยามราตรีที่งดงามแสงสีเสียงอลังการก่อนกลับมาพักผ่อน /  เพื่อความสะดวก อิสระกับมื้อค่ำภายในงาน.....
20.00 น.
พาท่านกลับมายัง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชม การแสดงน้ำพุ Musical Fountain Show ม่านน้ำพุดนตรีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นนั่งรถรางชม วิถีชีวิตสัตว์ยามราตรี ตื่นตาตื่นใจกับ เก้ง กวาง เลียงผา สิงโต ไฮยีน่า เสือ ยีราฟ ม้าลาย ฯลฯ ที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย / เสร็จภารกิจส่งท่านกลับที่พักอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม : อ.ไชยปราการ – พิพธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 – ดอยอ่างขาง
07.00 น.
เก็บสัมภาระอำลาที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ อ.ไชยปราการ ผ่านโค้ง คดคี้ยว ลดเลี้ยวไปตามไหล่เขา
11.00 น.
พาทุกท่านเยือน พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) พิพิธภัณฑ์นำเสนอแหล่งรวบรวมสินค้าแปรรูปจากโครงการหลวง จำพวกพืชผัก น้ำผลไม้ ชมห้องนิทรรศการหลัก นิทรรศการโครงการหลวง เช่น โครงการหลวงดอยคำ พร้อมชมชุมชนชาวจีนบ้านยาง ชุมชนไทยภูเขา ที่อาศัยหมู่บ้านที่สร้างจากดินและดำรงชีวิตมาช้านาน
13.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (4)
บ่าย...
เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นไต่ขอบเขาสูงมุ่งสู่ ดอยอ่างขาง สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นทั้งปี นำชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อดีตเคยเป็นหุบเขาแงดอกฝิ่นด้วยน้ำพระทัยทรงมี พระราชดำริพลิกฟื้นให้เป็นสถานีเกษตรหลวงปลูกไม้เมืองหนาว อาทิ พลับ ท้อ สตรอเบอร์รี่ กีวี เป็นต้น ไม้ดอกที่งดงามยามหนาว คาร์เนชั่น กุหลาบ สวนบอนไซด์ แอสเตอร์ ทิวลิป เป็นต้น
19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ ห้องอาหารโครงการหลวง (5) สัมผัสกับบรรยากาศล้านนา ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น หลังอาหารกลับเข้าที่พัก อ่างขางวิลล่า หรือเทียบเท่า สไตล์รีสอร์ท (แอร์ธรรมชาติ) สุดหนาว
   
วันที่สี่ี่ : ดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-กาดทุ่งเกวียน-กรุงเทพฯ
05.30 น.
พาท่านชมทะเลหมอกยามเช้า....
06.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (6)
07.30 น.
อำลาดอยสวรรค์หันหลังเดินทางลงดอย แวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล ก่อนเปลี่ยนเป็นรถโค้ชคันเดิม เดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง ระหว่างทางแวะให้ท่านชม ถ้ำเชียงดาว หน้าถ้ำมีน้ำใสๆ ไหลออกมาจากถ้ำฝูงปลาแหวกว่าย ภายในถ้ำงดงามด้วยหินงอกหินย้อย พร้อมสักการะ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
13.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (7) เมือง หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดลำปาง
บ่าย...
เดินทางสู่ ตลาดทุ่งเกวียน แวะซื้อของฝาก แคปหมูน้ำ พริกหนุ่ม ไส้อั่ว เครื่องชามเซรามิก ฯลฯ
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ (8)
 
วันที่ห้า : ดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-กาดทุ่งเกวียน-กรุงเทพฯ
19.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนเจ๊า

หมายเหตุ : กำหนดการเดินทางนี้ี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ :
• ผู้ใหญ่ท่านละ 6,200 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน) ** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,300.- บาท
• เด็กอายุ 3-10 ปี ท่านละ 4,650 บาท (พักรวมกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)

*** กรณีมีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิเดินทางโดยรถตู้แทน : 8 ท่านขึ้นไป

ค่าบริการนี้รวม :
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน 2 คืน
- ค่าอาหาร (8 มื้อ) และเครื่องดื่มตามรายการ
- มัคคุเทศก์ + สต๊าฟบริการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม บัตรเข้างานราชพฤกษ์ ไนท์ซาฟารี
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล)

โปรดเตรียม
เสื้อกันหนาว ,ไฟฉาย, ยาประจำตัว

จองและสำรองที่นั่งได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
/ เที่ยวดั่งใจ..ไปดั่งเพื่อน
TEL. 02-398-2238-40 , 089-403-6920 , 089-500-3363 / FAX. 02-398-0115

www.friendtravelthai.com

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่ง เพื่อนท่องเที่ยวไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -