หมู่เกาะสุรินทร์ - เกาะตาชัย
แช่น้ำแร่ Siam Hot Spa

( 5 วัน 4 คืน
/ โดย..รถโค้ช 2 ชั้น หรือรถตู้ VIP )  
Home
:: กำหนดการเดินทาง


วันแรก
กรุงเทพฯ - คุระบุรี
18.30 น.
พร้อมกันที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช บริเวณลานจอดรถ ห้างโลตัส ( จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2 )
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย รถโค้ช 2 ชั้น ( หรือรถตู้ VIP ) สู่อำเภอคุระบุรี จ.พังงา พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( หากลูกค้ากรุ๊ปเหมา 8-9 ท่าน ต้องการกำหนดวันเดินทางเอง เราจะจัดเป็นรถตู้ VIP แทนให้ครับ )
วันที่สอง อ่าวเรือปู – อ่าวมังกร - อ่าวไม้งาม
06.00 น.
ถึงท่าเรือคุระบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)
09.00 น.
ลงเรือเดินทางสู่...อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ แหล่งปะการังน้ำตื้น ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ความงดงามบนผืนน้ำสีครามอันยิ่งใหญ่ไพศาล ของทะเลอันดามัน (เรือที่ใช้ในการเดินทางเป็นเรือเมล์ หรือเรือเช่าเหมาลำใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30-3 ชม.)
11.30 น.
ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พักที่บริเวณ...หาดไม้งาม (นอนเต้นท์ 2 คืน พักเต้นท์ละ 2 ท่าน มีอุปกรณ์นอนให้ เบาะรองนอน-หมอน-ผ้าห่ม) รับประทานอาหารเที่ยง (2)
13.00 น.
ทดสอบและสาธิต การใช้อุปกรณ์ดำน้ำหน้าบริเวณหาดที่พัก จากนั้น..ลงเรือหางยาว (มีหลังคา) เดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลบริเวณ อ่าวเรือปู จุดนี้ท่านสามารถพบเห็นปลาใบมีดโกน และแนวปะการังโตีะ จากนั้นนำทุกท่านไปดำน้ำต่อที่ อ่าวมังกร ที่มีปลาสวยงามหลากหลายชนิดได้ ต่อด้วย อ่าวไม้งาม บริเวณหน้าหาดที่พักปะการังที่พบในอ่าวนี้เป็นปะการังแผ่นตั้ง ปะการังเห็ด ปะการังเขากวาง และปะการังก้อน นอกจากปะการังแล้วยังพบสัตว์ทะเล เช่น ดอกไม้ทะเล ปลิงทะเล และมีปลามากมาย
17.00 น.
เดินทางกลับที่พัก
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพบปะสังสรรค์ฉันท์เพื่อน / จากนั้นให้ท่านได้ิพักผ่อนอิสระตามอัธยาศรัย...
วันที่สาม เกาะตาชัย - The Fantasy Reef - The Coral Garden
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4)
09.30 น.
เตรียมตัวออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้าสู่เกาะตาชัย
10.15 น.
ถึง เกาะตาชัย ลงดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ The Fantasy Reef
12.00 น.
ทานอาหารกลางวัน (5)
13.00 น.
เดินเท้าไปบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม “ปูไก่ และ หอยมรกต”
14.00 น.
เตรียมตัวออกไปดำน้ำที่ The Coral Garden
15.00 น.
ออกเดินทางจากเกาะตาชัย
16.00 น.
ถึงเกาะสุรินทร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย พูดคุย... สังสรรค์
วันที่สี่  หมู่บ้านมอแกน - บ่อน้ำร้อนสวนรุกชาติรักษะวาริน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (7) หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชม หมู่บ้านมอแกน ที่ อ่าวบอนใหญ่ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเล ยิปซีแห่งท้องทะเลอันดามัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8) / จากนั้นนำทุกท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับท่าเรือคุระบุรี
16.00 น.
เดินทางสู่จังหวัดระนอง แวะ สวนรุกชาติรักษะวาริน แช่น้ำแร่ อบซาว์วน่า อบไอน้ำ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสที่ SIAM HOT SPA สปาที่ดีที่สุดของเมืองระนอง / หรือที่ โรงแรมจันสมธารา
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (9) ที่ ร้านอาหาร คุ้นลิ้น จ.ระนอง
19.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
วันที่ห้า ระนอง – กรุงเทพ ฯ
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุข..และความประทับใจ
 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงจุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญครับ

ค่าบริการ :
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 บาท เด็ก 3-10 ปี ท่านละ 6,000 บาท ( พักรวมกับผู้ใหญ่ )
- กรุ๊ปเหมารถตู้ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ เราบริการไปรับไปส่งตามสถานที่ที่ท่านนัดหมาย 1 จุด


ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถโค้ช 2 ชั้น และค่าเรือตลอดรายการ
- ค่าที่พัก (เต้นท์) บนเกาะ 2 คืน เต้นท์ละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียม (ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียมตามจริง)
- ค่ามัคคุเทศก์ ( เดินทางไปพร้อมกับสมาชิกจากกรุงเทพฯ )
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ กรณีชาวต่างประเทศ

::
เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์ กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20–16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


   
ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์  อ.คุระบุรี จ.พังงา ผลุบโผล่อารมณ์ดีที่..หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา  หาดทรายขาว ทะเลใสสวย
ฝูงปะการังฟ้าคราม อ่านต่อ...
     


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -


 

[ CODE : S 1 ]