Package Tour
หมู่เกาะตะรุเตา
 


 

ค่าบริการนี้รวม
• ค่าที่พัก / ค่าเรือ / ค่าอาหารตามรายการ / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าธรรมเนียม / ค่าประกันการเดินทาง 200,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT(กรณีขอบิล) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


เงื่อนไขการจอง

มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ในนาม
" เพื่อนท่องเที่ยว
วรินทร์พร นีลดานุวงศ์ "
ธนาคารกรุงไทย สาขา สรรพาวุธ เลขบัญชี 180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางนา  เลขบัญชี  056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทรที่ติดต่อได้ไปที่. 02-398-0115
- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า::::: รายละเอียดแพคเกจ หมู่เกาะตะรุเตา :::::

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
วันแรก
ปากบารา-ตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ
10.30 น.
พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.00 น.
ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่างทางแวะเกาะตะรุเตา
12.00 น.
ถึงเกาะตะรุเตา บริการอาหารกลางวัน
13.00 น.
นำท่านเดินทางชมความงดงามทัศนียภาพแห่งท้องทะเลอันดามันใต้ ณ.. ผาโต๊ะบ
14.30 น.
เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือพันเตมะละกา
15.00 น.
ออกเดินทางจากเกาะตะรุเตา เดินทางสู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
16.30 น.
ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สอง
หลีเป็ะ – หินงาม- จาบัง-หาดทรายขาว-เกาะราวี
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.
นำท่านเดินทางท่องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ณ.. หาดทรายขาว-ราวี
10.00 น.
เดินทางชมปะการังอ่อนเจ็ดสีอันสวยงาม ณ.. ร่องน้ำจาบัง
11.00 น.
นำท่านชมความสวยงามของหาดหินดำอันสวยงาม ณ.. เกาะหินงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมเดินทางกลับที่พัก
13.00 น.
ถึงรีสอร์ทที่พัก และเตรียมตัวเดินทางกลับ
14.00 น.
อำลาหมู่อาดัง – ราวี เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
17.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ
 
::: โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
วันแรก
ปากบารา-เกาะไข่ –หลีเป๊ะ
10.30 น.
พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางสู่เกาะตะรุเตา
11.00 น.
ออกเดินทางสู่เกาะตะรุเตา โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
12.00 น.
ถึง.. เกาะตะรุเตา บริการอาหารกลางวัน
13.00 น.
นำท่านเดินทางชมทัศนียภาพอันสวยงามแห่งท้องทะเลอันดามัน ณ.. ผาโต๊ะบู
14.30 น.
ูออกเดินทางกลับสู่ อ่าวพันเตมะละกา นำท่านชมศูนย์นิทรรศการ ฯ พร้อมนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา
15.00 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินธรรมชาติและถ่ายภาพแห่งความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
16.30 น.
ถึง.. เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 18.30 น.
 บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สอง
เกาะดง-หินซ้อน-หาดทรายขาว-ราวี-จาบัง-หินงาม
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.
ออกท่องทะเล หมู่เกาะดง-หินซ้อนำท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสนานาชีวิตใต้ท้องทะเลสีครามอย่างจุใจ
10.30 น.
นำท่านชมปะการัง และเล่นน้ำกับหมู่ปลาการ์ตูน ณ…หาดทรายขาว-เกาะราวี
11.30 น.
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ/ บนหาด
12.30 น.
เดินทางชมความสวยงามของปะการังอ่อนเจ็ดสี ณ..ร่องน้ำจาบัง
14.00 น.
นำท่านชมหาดหินดำอันสวยงาม และมีที่เดียวในประเทศ ณ…เกาะหินงาม
 15.00 น.
 สนุกสนานกับการดำน้ำ ดูปะการัง อีกครั้งหนึ่ง ณ..เกาะหินขาว-เกาะกระ
16.30 น.
เข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สาม
เกาะอาดัง-ปากบารา
07.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ เกาะอาดัง สัมผัสธรรมชาติอันสดชื่นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
10.00 น.

อำลาเกาะอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

12.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ
 
::: โปรแกรม 4 วัน 3 คืน
วันแรก
ปากบารา – หลีเป๊ะ
10.30 น.
พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.00 น.
เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเที่ยว หมู่เกาะตะรุเตา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ..ร้านอาหารสวัสดิการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
13.00 น.
นำท่านชมและศึกษาประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น ผาโต๊ะบู เพื่อชมทัศนียภาพ
และความสวยงามของทะเลสุดเวิ้งฟ้าอันดามันใต้
14.30 น.
เตรียมตัวเดินทางต่อไปยังเกาะไข่
15.00 น.
ออกเดินทางจากเกาะตะรุเตา เดินทางสู่เกาะไข่
 16.30 น.
ถึง เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
17.00 น.
เดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ
18.30 น.
ถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
19.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สอง
หลีเป๊ะ- หินงาม-จาบัง-หาดทรายขาว-เกาะกระ- เกาะหินขาว
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.
นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..อ่าวสาม/อ่าวสอง
10.30 น.
เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ..ชายหาดราวี
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงามที่มีแห่งเดียวในประเทศ พร้อมเล่นทักทายกับหมู่ปลานานาชนิด
ที่เข้ามาต้อนรับการมาเยือนของท่าน หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ..ร่องน้ำจาบัง
15.00 น.
สนุกสนานกับการดำน้ำดู Sea Fan และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกครั้ง ณ..เกาะกระ-หินขาว
 16.00 น.
เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ..เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สาม
หลีเป๊ะ – เกาะดง-หินซ้อน-ผึ้งน้อย-ผึ้งใหญ่-ผาชะโด
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.
นำท่านเดินทางชมชีวิตความเป็นอยู่ และสัมผัสกับชาวเลเผ่าอุรักลาโว้ย ณ..ชุมชนหมู่บ้านชาวเล
09.00 น.
เตรียมตัวท่องทะเลอันดามันใต้ อย่างจุใจอีกครั้ง ณ..หมู่เกาะดง-หินซ้อน
12.00 น.
ถึงหมู่ เกาะดง-หินซ้อน นำท่านดำน้ำ ดูปะการังหลากสีสัน และนานาชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างจุใจ
13.00 น.
บริการอาหารกลางวันบนเรือ/หน้าหาด
16.00 น.
นำท่านดำน้ำ ดูปะการังต่อ ณ..เกาะผึ้งน้อย–ผึ้งใหญ่ และหลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะลองกวย 
นำท่านสัมผัสความเป็นธรรมชาติ ภายใต้ผืนฟ้ากับพื้นน้ำสีครามที่ท่านกำลังค้นหา
 17.30 น.
เดินทางกลับสู่ที่พัก
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก
วันที่สี่
หลีเป๊ะ – ปากบารา
07.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.30 น.
เตรียมตัวออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบาราโดยเรือโดยสารประจำทาง
 10.00 น.
อำลาดินแดนอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา
12.30 น.
ถึง ท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ
   
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงจุดดำน้ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล
โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญครับ


การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
 จ.สตูล (ตอน 1)
ตะรุเตาแหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายปลายด้ามขวาน อ่านต่อ...
  ดำน้ำใต้ท้องทะเลที่สตูล จ.สตูล ดำน้ำใต้ท้องทะเลที่สตูล  จ.สตูล (ตอน 2) ทุกคนพร้อม..ใจพร้อม..ชุดพร้อม..อุปกรณ์พร้อม..ก็ไปดำน้ำกันเลย...
อ่านต่อ...


:: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา
ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20–16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่ง เพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -


Home
[ CODE : S 19 ]