:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว เกาะนาวโอพี
ทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลแห่งเมียนมาร์

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
[ CODE : S18 ]  
โปรแกรมการเดินทาง     / ออกเดินทางทุกวันศุกร์-อาทิตย์ (ยกเว้นช่วงสงกรานต์)
วันแรก : กทม. - ระนอง
20.00 น.
พร้อมกันที่ห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP (จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2)
วันที่สอง : ท่าเรือแกรนด์อันดามัน - เกาะนาวโอพี (พม่า) - ดำน้ำชมปะการัง
05.00 น.
เดินทางถึง จ.ระนอง ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (1) จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 น.
มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน ทำเอกสารผ่านแดนพร้อมลงเรือสปีดโบ๊ท 38 ที่นั่ง (ไม่ปรับอากาศ) มุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี
10.30 น.
เดินทางถึง เกาะนาวโอพี เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ พาท่านชมทุ่งดอกไม้ใต้ทะเล หน้าหาด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (2) บุฟเฟ่เทอเรสริมหาด บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม/ผลไม้
บ่าย...
พาทุกท่านดำน้ำชมปะการังที่หลากหลายชนิด เช่น หาดมาดาม, อ่าวไพลิน, เกาะ the letter
15.30 น.
เรือพร้อมรับส่งทุกท่านสู่ท่าเรือเกาะสอง
17.30 น.
ถึงโรงแรม Victoria Cliff hotel  Check in เข้าที่พัก,พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำสระโรงแรมวิวทะเลรอบด้าน
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3)
วันที่สาม : เกาะสอง - ระนอง - กทม.
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.
นำทุกท่านขึ้นรถมุ่งหน้าสู่เมือง เกาะสอง ชมวิถีชีวิตชาวพม่า แวะนมัสการอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง ชมวัดปิดอร์เอ (วัดจำลองวัดชเวดากอง) และซื้อของฝาก ได้เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
12.00 น.
ถึงท่าเรือแกรนด์อันดามัน เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน (5)
13.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.00 น.
แวะซื้อของฝาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
23.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 8,500 บาท เด็กอายุ 3 – 10 ปี ราคาท่านละ 6,800 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง

ค่าบริการนี้รวม

-
ค่ารถตู้ปรับอากาศ, ค่ากิจกรรมดำน้ำ, ค่าทัวร์เกาะสอง, ค่าที่พัก 1 คืน, ค่าอาหาร 5 มื้อ, ค่าธรรมเนียม
(ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ), ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


ค่าบริการนี้ไม่รวม
-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ FAX. 02-398-0115

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิก)
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


 

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -