:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยวเกาะนาวโอพี
ทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลแห่งเมียนมาร์

พัก Victoria cliff hotel บนเกาะสอง 1 คืน
WOW...wow!!!
เพียง 9,400 บาท/ท่าน
( แพคเกจ 3 วัน 2 คืน )
เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ดูรูปบรรยากาศเกาะนาวโอพี เพิ่มเติม...
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก : ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) - เกาะนาวโอพี (พม่า)
08.30 น.
พร้อมกันที่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนองทำเอกสารผ่านแดน... ลงเรือสปีดโบ๊ท 38 ที่นั่ง (ไม่ปรับอากาศ) มุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี
10.30 น.
เดินทางถึงเกาะนาวโอพี เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.
รับประทานอาหาร (1) บุฟเฟ่ เทอเรสริมหาด บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม/ผลไม้
บ่าย...
พาทุกท่านชมแนวปะการังที่หลากหลาย เช่น หาดมาดาม,อ่าวไพลิน,เกาะ the letter
ช่วงเย็น...
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า รับประทานอาหารค่ำ (2) และปาร์ตี้ซีฟู้ดปิ้งๆ ย่างๆ บนชายหาดส่วนตัว
วันที่สอง : ดำน้ำ 3 เกาะ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (3) บนเรือนรับรองหน้าเกาะ ข้าวต้ม/เครื่องดื่ม/ผลไม้
0900 น.
ทุกท่านแต่งกายพร้อมลงทะเล จุดดำน้ำจุดแรกที่เกาะ Ahtet le Ywe จุดดำน้ำจุดที่สองที่เกาะ Nga Khin Wyo Gyee ชมความงามของเกาะที่ไม่เหมือนใคร พาท่านบันทึกภาพหินซ้อนที่แปลกตารอบๆ เกาะ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (4)
ช่วงบ่าย...
ดำน้ำดูปะการัง จุดดำน้ำจุดที่สามที่เกาะ Pyin Sa ต่อด้วยจุดดำน้ำที่สี่ที่เกาะ the letter จุดดำน้ำสุดท้ายที่หาดมาดามเกาะนาวโอพี
15.30 น.
เรือพร้อมรับส่งทุกท่านสู่โรงแรม Victoria cliff
17.30 น.
เดินทางถึงโรงแรม Victoria Cliff Hotel, check-in เข้าที่พัก, พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ (5)
วันที่สาม : Victoria cliff hotel – ระนอง
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.
นำท่านขึ้นรถมุ่งหน้าสู่เมืองเกาะสอง ชมวิถีชีวิต นำท่านนมัสการ อนุสาวรีย์พระเจ้าบุแรงนอง จากนั้นนำทุกท่านสู่ วัดปิดอร์เอ (วัดจำลองวัดชเวดากอง) และซื้อของฝาก
11.30 น.
เรือรับส่งกลับสู่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) โดยสวัสดิภาพ
*** โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***


ดูรูปบรรยากาศเกาะนาวโอพี เพิ่มเติม...
อัตราค่าบริการ
: 9,400 บาท/ท่าน

ค่าบริการนี้รวม

-
ค่าที่พัก, ค่าเรือ, ค่าอาหารตามระบุ, ค่ากิจกรรมดำน้ำพร้อมอุปกรณ์, ค่าประกันอุบัติเหตุขณะท่องเที่ยว


ค่าบริการนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ / ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ,
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ FAX. 02-398-0115

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิก)
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

 

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

ดูรูปบรรยากาศเกาะนาวโอพี เพิ่มเติม...

ดูรูปบรรยากาศเกาะนาวโอพี เพิ่มเติม...

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -