:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว เกาะนาวโอพี
ทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลแห่งเมียนมาร์

พัก Victoria cliff hotel บนเกาะสอง
WOW...wow!!!
เพียง 6,900 บาท/ท่าน
( แพคเกจ 2 วัน 1 คืน )
เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ดูรูปบรรยากาศเกาะนาวโอพี เพิ่มเติม...
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก : ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) - เกาะนาวโอพี (พม่า)
08.30 น.
พร้อมกันที่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนองทำเอกสารผ่านแดน... ลงเรือสปีดโบ๊ท 38 ที่นั่ง (ไม่ปรับอากาศ) มุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี
10.30 น.
เดินทางถึงเกาะนาวโอพี เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.
รับประทานอาหาร (1) บุฟเฟ่ เทอเรสริมหาด บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม/ผลไม้
บ่าย...
พาทุกท่านชมแนวปะการังที่หลากหลาย เช่น หาดมาดาม, อ่าวไพลิน, เกาะ the letter
15.30 น.
เรือพร้อมรับส่งทุกท่านสู่ท่าเรือเกาะสอง
17.30 น.
เดินทางถึงโรงแรม Victoria cliff hotel, check-in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำสระโรงแรมวิวทะเลรอบด้าน
18.00 น.
รับประทานอาหาร (2)
วันที่สอง : Victoria cliff hotel – ระนอง
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.
นำท่านขึ้นรถมุ่งหน้าสู่เมืองเกาะสอง ชมวิถีชีวิต นำท่านนมัสการอนุสาวรีย์พระเจ้าบุแรงนอง จากนั้นนำทุกท่านสู่วัดปิดอร์เอ (วัดจำลองวัดชเวดากอง) และซื้อของฝาก
11.30 น.
เรือรับส่งกลับสู่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน โดยสวัสดิภาพ…Bye bye
*** โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***


ดูรูปบรรยากาศเกาะนาวโอพี เพิ่มเติม...
อัตราค่าบริการ
: 6,900 บาท/ท่าน
ค่าบริการนี้รวม

-
ค่าที่พัก, ค่าเรือ, ค่าอาหารตามระบุ, ค่ากิจกรรมดำน้ำพร้อมอุปกรณ์, ค่าประกันอุบัติเหตุขณะท่องเที่ยว


ค่าบริการนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ / ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ,
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ FAX. 02-398-0115

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิก)
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

ดูรูปบรรยากาศเกาะนาวโอพี เพิ่มเติม...

ดูรูปบรรยากาศเกาะนาวโอพี เพิ่มเติม...

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -