:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว ภูทับเบิก–ภูหินร่องกล้า
เขาค้อ-ภูเรือ-เชียงคาน

วัดผาซ่อนแก้ว ภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก
วัดเนรมิตวิปัสสนา ไร่องุ่น เชียงคาน แก่งคุดคู้
ตักบาตรข้าวเหนียว คุนหมิงเมืองเลย

( 4 วัน 3 คืน )

[ CODE : NE5 ]  
:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
กทม. – เพชรบูรณ์
20.00 น.
พร้อมกันที่บริเวณด้านข้าง ลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
ภูทับเบิก – ภูหินร่องกล้า – เขาค้อ – วัดผาซ่อนแก้ว
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (1) จากนั้นนำท่านชม "ภูทับเบิก" หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders
09.00 น.
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำท่านเดินเที่ยวชม สำนักอำนาจรัฐ ลานเอนกประสงค
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ที่ทำการอุทยานฯ ชม ลานหินแตก ลานหินธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้เกิดรอยแยกเป็นร่องลึกทั่วบริเวณ แต่งแต้มด้วยพืชพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด
15.00 น.
แวะชมร้าน Route 12 ถนนสายนี้ เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว แวะร้าน เข้าค้ออินเลิฟ (กาแฟร้านนี้อร่อยครับ) เที่ยวชมร้านถ่ายรูปสวยๆ จากนั้นทำบุญที่ วัดผาซ่อนแก้ว ชมวิวความสวยงาม 360 องศา
18.00 น.
เข้าสู่ที่พัก (พักเต้นท์) / รับประทานอาหารค่ำ (3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม
ภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา – ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย – เชียงคาน – แก่งคุดคู้
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4) ออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นมัสการพระธาตุศรีสองรัก (สำหรับที่นี่งดใส่เสื้อผ้า ที่มีสีแดงทั้งในและนอก เพื่อความเป็นศิริมงคล) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์ สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) และอีกแห่งที่ วัดเนรมิตรวิปัสสนา ชมพระอุโบสถ และเจดีย์ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังอย่างสวยงาม
10.00 น.
นำท่านชม ไร่องุ่นชาโตเดอเลย ในพื้นกว่า 2,000 ไร่ ปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศหลากหลายชนิด ชมโรงงานผลิตไวน์ ชิมไวน์และผลองุ่นสด ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากไร่ตามอัธยาศัย
11.00 น.
แวะชม ไร่ทีเอสเอ TSA ชมแปลกปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งมีการจัดสวนที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับฟักทองยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5)
14.00 น.
ถึง อ.เชียงคาน ชม แก่งคุดคู้ สัญลักษณ์ของ อ.เชียงคาน
16.00 น.
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมพูลสวัสดิ์ หรือ โรงแรมสุขสมบูรณ์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถปั่นจักยานชมเมืองเชียงคานอันบริสุทธิ เที่ยวริมโขง ชมบ้านเก่าในเชียงคาน นมัสการพระในวัดศรีคุณเมือง
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่
ตักบาตรข้าวเหนียว – สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองเลย) – กทม.
06.00 น.
ตื่นแต่เช้าหน่อยร่วมกัน ตักบาตรข้าวเหนียว แบบขนบธรรมเนียมดั่งเดิมของชาวเชียงคาน จากนั้นเดินชม ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวเชียงคาน
7.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) หลังอาหารเดินชมชายโขงยามเช้าพักผ่อ
09.00 น.
เดินทางสู่ กิ่ง อ.หนองหิน เที่ยว สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองเลย) ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาเป็นรูป
เต่า,รูปนกอินทรีย์,รูปเจดีย์ และรูปอื่นๆตามที่ท่านจะได้จินตนาการ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
 
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่ท่านละ 5,300 บาท เด็กอายุ 3 – 10 ปี ท่านละ 4,200 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง


ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ , ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 8 มื้อ , ค่ามัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม , ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT (กรณีขอบิล) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


   
เชียงคาน จ.เลย / บนความรู้สึก..ที่แตกต่าง "เชียงคาน" บนความรู้สึก..ที่แตกต่าง
จ.เลย ชีวิตในที่แห่งนี้ยังคงดำเนินไปแบบเรียบง่าย อ่านต่อ... 
   


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -