:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
เชียงคาน-ภูเรือ
คุนหมิงเมืองเลย


[ CODE : NE4 ]  

:: รายละเอียดการเดินทาง ::
วันแรก
 
19.00 น.
พร้อมกันที่บริเวณด้านข้าง ลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
เลย – สวนหินผางาม – แก่งคุดคู้ – ล่องเรือแม่น้ำโขง – เชียงคาน
06.00 น.
เดินทางถึง บ้านผานกเค้า กิ่งอำเภอหนองจิก จังหวัดเลย หลังทำกิจส่วนตัวบริการอาหารเช้า (1)
07.00 น.
นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ สวนหินผางาม หรือ คุณหมิงเมืองเลย ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาเป็นรูปเต่า,รูปนกอินทรีย์,รูปเจดีย์ และรูปอื่นๆตามที่ท่านจะได้จินตนาการ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ ร้านอู่ข้าวอู่น้ำ
13.00 น.
เดินทางสู่ แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน นำชมแก่งหินกลางลำแม่น้ำโขงที่มีสีสันสวยงามแปลกตา จากนั้นท่านลงเรือ ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งสองข้างฝั่งไทย-ลาว
16.00 น.
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมลูกไม้ หรือ โรงแรมสุขสมบูรณ์ หรือ เถ้าแก่ลาวเกรสเฮาส์ หรือเทียบเท่า /เดินเล่นสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคาน / หรือหาเช่ารถจักรยานขี่เที่ยวชมวัด และบ้านเรือโบราณริมชายาโขง
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่พัก (3)
วันที่สาม
ตักบาตรเช้า – ตลาดเชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – ภูเรือ
06.00 น.
ตื่นแต่เช้าหน่อยร่วมกัน ตักบาทข้าวเหนียว แบบขนบธรรมเนียมดั่งเดิมของชาวเชียงคาน จากนั้นเดินชม ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวเชียงคาน
08.00 น.
บริการอาหารเช้าที่พัก (4)
09.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดที่รวบรวมศิลปะล้านนา และล้านช้างซึ่งถ่ายถอดเรื่องของเมืองเชียงคาน และพุทธประวัติได้อย่างครบถ้วน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านภูเรือไก่ย่าง
13.00 น.
เดินทางสู่อำเภอภูเรือ ระหว่างทางแวะ สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ นำชมเพาะปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาว
15.00 น.
เดินทางเข้าที่พัก ภูเรือบุษบา รีสอร์ท หรือ ภูเรือชาเล่ย์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่พัก (6)
วันที่สี่
ภูเรือ – ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา – กรุงเทพฯ
05.00 น.
นำท่านขึ้นสู่ ยอดภูเรือ ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,365 เมตร สัมผัสกับอากาศหนาวของยอดภูเรือ ชมแม่น้ำเหือง และหมู่บ้านในประเทศลาว สมควรแก่เวลานำท่านลงจากภูเรือ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (7)
09.00 น.
นำท่านชม ไร่องุ่นชาโตเดอเลย ในพื้นกว่า 2,000 ไร่ ปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศหลากหลายชนิด ชมโรงงานผลิตไวน์ ชิมไวน์และผลองุ่นสด ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากไร่ตามอัธยาศัย
10.00 น.
เดินทางสู่ พระธาตุศรีสอง พระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานความเป็นมิตรภาพร่วมกันระหว่างไทย – ลาว เชิญท่านสักการะพระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคล
11.00 น.
นำท่านชม วัดเนรมิตรวิปัสสนา ชมโบสถ์และเจดีย์สร้างขึ้นด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในโบสถ์ขนาดใหญ่ตกแต่งได้อย่างวิจิตรงดงาม มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน สักการะหุ่นขึ้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์สิลวิสุทโธ เพื่อเป็นรัก สิริมงคล ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่อำเภอหล่มเก่า หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ/ท่าน
- ผู้ใหญ่ท่านละ x,xxx.-บาท เด็กอายุ 3 – 10 ปี ท่านละ
x,xxx.- บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ , ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 8 มื้อ , ค่ามัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม , ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT (กรณีขอบิล) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


   
เชียงคาน จ.เลย / บนความรู้สึก..ที่แตกต่าง "เชียงคาน" บนความรู้สึก..ที่แตกต่าง
จ.เลย ชีวิตในที่แห่งนี้ยังคงดำเนินไปแบบเรียบง่าย อ่านต่อ... 
   


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -