ผีตาโขน
ทุ่งดอกกระเจียว...บานที่ชัยภูมิ
สนุกสนานกับไร่ทองสมบูรณ์ คลับ

( 3 วัน 2 คืน )

[ CODE : NE 3 ]  
:: เพื่อนท่องเที่ยว... มีความภูมิใจเสนอการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ให้ท่านได้สัมผัส ทุ่งดอกกระเจียวบาน หรือ ทุ่งดอกบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำขุนเขาพังเหยแห่งนี้ เมื่อถึงฤดูฝน ดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง จะบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว ซึ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอวดโฉม ผสมกับไอหมอกและลมเย็นโชยมาเอื่อยๆ ให้ผู้มาเยือนประทับใจ ชมทิวทัศน์สวยงามแปลกตา ณ จุดชมวิว "สุดแผ่นดิน" ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย รอยต่อของสามจังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ, ลพบุรี และเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสจินตนาการรูปหินของ ลานป่าหินงาม สนุกสนานกับกิจกรรมความตื่นเต้นของไร่ทองสมบูรณ์คลับ

วันแรก
20.00
กันที่จุดนัดพบสถานี รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ด้านห้างโลตัส บริเวณลานจอดรถ
( จุดที่สอง รับที่ห้างโลตัส รังสิต )
   
วันที่สอง
ภูเรือ - ไร่องุ่นชาโต เดอ เลย – พระธาตุศรีสองรัก – ผีตาโขน - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
05.00
เดินทางถึงภูเรือ นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ณ ยอดภูเรือ ชม หินศิวะ หินเต่า หินพานพันหมาก จุดหนาวสุดในสยามและบรรยากาศอันหนาวเย็นบนยอดภูเรือ
07.00
บริการอาหารเช้า (1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ไร่องุ่นชาโต เดอ เลย ชมไร่องุ่นนานาพันธุ์ ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากองุ่น และชิมไวน์ขึ้นชื่อของจังหวัด
09.00
นำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสิริมงคล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ศิลปะล้านช้าง ( ไม่ควรนำสิ่งของทุกชนิดที่เป็น สีแดง ขึ้นไปนมัสการ เพราะเชื่อว่า สีแดง เป็นสัญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรง ) ส่วนองค์พระธาตุนี้สร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี
10.00
ชมและสนุกสนานกับกระขบวนแห่ ผีตาโขน ที่อำเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็นงานประเพณีการละเล่นพื้นบ้านที่มีขึ้นในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว / บริการอาหารกลางวัน (2)
14.00
เดินทางสู่ อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
17.00
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้าที่พัก บ้านตอไม้ / บ้านสายรุ้ง หรือเทียบเท่า
18.00
บริการอาหารค่ำ (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย.....
   
วันที่สาม
ทุ่งดอกกระเจียว – ป่าหินงาม – วัดหล่วงพ่อโต – ไร่ทองสมบูรณ์คลับ - มวกเหล็ก
05.00
สัมผัสสายหมอกและสายลมเย็นสบายสบายของป่าหินงาม ท่ามกลาง ดอกกระเจียว สีชมภูเต็มท้องทุ่ง ชมจุด "สุดแผ่นดิน" ซึ่งเป็นจุดรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอเทพสถิตย์ และ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (ภาคอีสาน) - อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาคเหนือตอนต้น) และ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี (ภาคกลาง) จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามแนวสันเขาพังเหยได้กว้างไกลสุดสายตา จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะขอบ หน้าผาของเทือกเขาพังเหย ผ่านสะพานซึ่งจัดไว้เป็นทางเดินสู่ทุ่งดอกกระเจียวบาน ได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นขึ้นรถยนต์เดินทางต่อไปชม ลานป่าหินงาม ซึ่งเป็นลานหินขนาดใหญ่กลางป่าเต็งรัง ที่มีลำต้นแคระแกรน มีโขดหินรูปร่างแปลกตาที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อวดโฉมให้นักท่องเที่ยว ต้องเหลียวกลับมาชมกัน เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลฟีฟ่าร์ , รูปแม่ไก่ , รูปปราสาท , รูปเรดาร์ , รูปไดโนเสาร์…
08.00
บริการอาหารเช้า (4)
09.00
เดินทางสู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แวะนมัสการ วัดหล่วงพ่อโต ไหว้พระขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล
12.00
บริการอาหารเที่ยง (5) ที่ สวนเมืองพร บรรยากาศจุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง
13.00
เดินทางสู่ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ชมการสาธิตการขี่ม้าอย่างถูกวิธี จากนั้นนำท่านนั่งรถพ่วงท่องเที่ยวภายในไร่ฯ ที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ เชิญท่านเก็บเกี่ยวความสุข และสนุกสนานในวันพักผ่อนที่แสนสดใส ตามอัธยาศัยในการเลือกเล่นกิจกรรมที่แสนสนุก เร้าใจ ผจญภัย ท้าทายความสามารถ อาทิ ผจญภัยกับรถ 4 ล้อ ATV มอเตอร์ไซค์ตีนโต บนเส้นทางกลางทุ่งหญ้า ตื่นเต้นโลดแล่นกลางอากาศจากยอดเขาสู่ด้านล่างด้วย รอกลอยฟ้า ที่ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสากล และนำท่านกลับสู่ด้านบนด้วย กระเช้าลอยฟ้า พร้อมชมวิวเทือกเขาใหญ่ หรือพิสูจน์ฝีมือกับการขับรถลูจ ที่แล่นคดเคี้ยวลงตามไหล่เขา ตื่นเต้น เร้าใจ อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน สนุกสนานสะใจ และสุดมันส์กับการขับรถคาร์ครอส ท่านจะประทับใจกับกิจกรรมต่างๆ ภายในไร่
17.00
แวะซื้อข้าวโพดหวานของ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ แวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของ อำเภอมวกเหล็ก โดยเฉพาะกะหรี่พั๊ฟ และผลไม้และพืชไร่หลากชนิด เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.................
   

ค่าบริการ :
- ผู้ใหญ่ท่านละ
x,xxx.- บาท เด็กอายุ 3 – 10 ขวบ ราคาท่านละ x,xxx.- บาท ( พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 บาท )

ค่าบริการนี้รวม

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP / ค่าที่พัก 1 คืน / ค่าอาหาร 5 มื้อ / ค่ามัคคุเทศก์ / ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม / ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าเครื่องเล่นไร่ทองสมบูรณ์คลับ / ค่าภาษี VAT / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าใช้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะตะลุยป่าหินงาม ดินแดนเทพ..เมืองผู้กล้าพญาแล..กับโคนัน
ตะลุยป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
ดินแดนเทพ..เมืองผู้กล้าพญาแลกับโคนัน
อ่านต่อ...:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -