:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว ภูลมโล ภูทับเบิก
เชียงคาน


[ CODE : NE 06 ]  
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
กทม. – เพชรบูรณ์
20.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส) ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ
   
วันที่สอง
ภูลมโล - ภูทับเบิก – วัดผาซ่อนแก้ว
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (1) จากนั้นขึ้นรถท้องถิ่นออกเดินทางสู่ ภูลมโล สถานที่ชมวิวดอกนางพญาเสือโคร่งบนพื้นที่กว้างขวางกว่า 1000 ไร่ พร้อมวิวขิงทิวเขาและบรรยากาศอันหนาวเย็น
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2)
13.00 น.
เที่ยวชม “ภูทับเบิก” หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก
15.00 น.
ทำบุญที่ วัดผาซ่อนแก้ว ชมวิวความสวยงาม 360 องศา
18.00 น.
เข้าสู่ที่พักบน อิมพีเรียลภูแก้ว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม
ภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา – ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย – เชียงคาน – แก่งคุดคู้
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4) ออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นมัสการพระธาตุศรีสองรัก (สำหรับที่นี่งดใส่เสื้อผ้า ที่มีสีแดงทั้งในและนอก เพื่อความเป็นศิริมงคล) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์ สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) และอีกแห่งที่ 
วัดเนรมิตรวิปัสสนา
ชมพระอุโบสถ และเจดีย์ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังอย่างสวยงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5)
13.00 น.
นำท่านชม ไร่องุ่นชาโตเดอเลย ในพื้นกว่า 2,000 ไร่ ปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศหลากหลายชนิด ชมโรงงานผลิตไวน์ ชิมไวน์และผลองุ่นสด ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากไร่ตามอัธยาศัย
14.00 น.
แวะ ชมไร่ทีเอสเอ TSA ชมแปลกปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งมีการจัดสวนที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับฟักทองยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม
16.00 น.
ถึง อ.เชียงคาน นำท่านเข้าที่พัก บ้านกนกกานต์ หรือ บ้านชมโขง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถปั่นจักยานชมเมืองเชียงคานอันบริสุทธิเที่ยวริมโขง ชมบ้านเก่าในเชียงคาน นมัสการพระในวัดศรีคุณเมือง
18.00 น.
ชม แก่งคุดคู้ สัญลักษณ์ของ อ.เชียงคาน บริการอาหารเย็น (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่
ตักบาตรข้าวเหนียว – สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองเลย) – กทม.
06.00 น.
ตื่นแต่เช้าหน่อยร่วมกัน ตักบาตรข้าวเหนียว แบบขนบธรรมเนียมดั่งเดิมของชาวเชียงคาน จากนั้นเดินชม ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวเชียงคาน
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) หลังอาหารเดินชมชายโขงยามเช้าพักผ่อน
09.00 น.
เดินทางสู่ กิ่ง อ.หนองหิน เที่ยว สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองเลย) ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาเป็นรูปเต่า,รูปนกอินทรีย์,รูปเจดีย์ และรูปอื่นๆตามที่ท่านจะได้จินตนาการ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น.
อิสระอาหารเย็น (ไม่รวมในโปรแกรม) ระหว่างการเดินทาง
21.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
   
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ/ท่าน
ผู้ใหญ่ท่านละ 5,900 บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ท่านละ 4,500 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

ค่าบริการนี้รวม
- รถตู้ VIP, ที่พัก 2 คืน, อาหาร 8 มื้อ, มัคคุเทศก์, ธรรมเนียมและค่าเข้าชม, ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม
-
ค่าภาษีทุกชนิด (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจองทัวร์
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน โดยชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50% ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


อ่านเรื่องสั้นทั้งหมดได้ที่นี่ครับ...
นางพญาเสือโคร่ง แห่ง ภูลมโล (อช.ภูหินร่องกล้า) จ.เพชรบูรณ์ สัมผัสความหนาวในดอกสีชมพู กว้างไกลสุดสายตา... นางพญาเสือโคร่ง แห่ง ภูลมโล (อช.ภูหินร่องกล้า) จ.เพชรบูรณ์ สัมผัสความหนาวในดอกสีชมพู กว้างไกลสุดสายตา อ่านต่อ...   เพชรบูรณ์ ตอนที่ 4 : อช.ภูหินร่องกล้า (ใบไม้ผลิในสายหมอก) จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นสู่จุดสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อ... เพชรบูรณ์ ตอนที่ 4 : อช.ภูหินร่องกล้า (ใบไม้ผลิในสายหมอก) จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นสู่จุดสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อ...
เพชรบูรณ์ ตอนที่ 1 : ศรีเทพนคร กับ ไก่ย่างวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ร่องรอยอารยธรรม ของอณาจักรที่ยิ่งใหญ่ กับกลิ่นไก่ย่างหอมกรุ่น อ่านต่อ... เพชรบูรณ์ ตอนที่ 1 : ศรีเทพนคร กับ ไก่ย่างวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ร่องรอยอารยธรรม ของอณาจักรที่ยิ่งใหญ่ กับกลิ่นไก่ย่างหอมกรุ่น อ่านต่อ...   เพชรบูรณ์ เที่ยวรักสุขภาพ จ.เพชรบูรณ์ บางครั้งความสุขก็มาโดยไม่รู้ตัว แต่พอรู้ตัวอีกที ก็มีความสุขแล้ว... เพชรบูรณ์ เที่ยวรักสุขภาพ จ.เพชรบูรณ์ บางครั้งความสุขก็มาโดยไม่รู้ตัว แต่พอรู้ตัวอีกที ก็มีความสุขแล้ว อ่านต่อ...
เพชรบูรณ์ ตอนที่ 2 : สวนป่าหิมพานต์ บนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ หากคิดอยากสูดอากาศดีดีเข้าปอด พื้นที่ที่บริเวณเขาค้อนั้นสุดยอด อ่านต่อ... เพชรบูรณ์ ตอนที่ 2 : สวนป่าหิมพานต์ บนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ หากคิดอยากสูดอากาศดีดีเข้าปอด พื้นที่ที่บริเวณเขาค้อนั้นสุดยอด อ่านต่อ...   พิษณุโลก เที่ยวรักษ์ รักสุขภาพ จ.พิษณุโลก สัมผัสกับรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ รักษ์ธรรมชาติ รักสุขภาพ พิษณุโลก เที่ยวรักษ์ รักสุขภาพ จ.พิษณุโลก สัมผัสกับรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ รักษ์ธรรมชาติ รักสุขภาพ อ่านต่อ...
 เพชรบูรณ์ ตอนที่ 3 : ผาซ่อนแก้วแห่งเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สถานที่ปลีกวิเวกอันสงบ โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม เพชรบูรณ์ ตอนที่ 3 : ผาซ่อนแก้วแห่งเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สถานที่ปลีกวิเวกอันสงบ โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม อ่านต่อ...      

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -