:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
เก๋าแซ่บนัว ทัวร์ออมบุญ
ไหว้ 7 พระธาตุประจำวันเกิด
@ นครพนม
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กทม.-นครพนม
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP จากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ....พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ
   
วันที่สอง : พระธาตุนคร-พระธาตุมหาชัย-พระธาตุเรณู-พระธาตุพนม-พระธาตุศรีคุณ-บ้านลุงโฮ
06.00 น.
ถึงจังหวัดนครพนม ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นเมือง (1)
08.30 น.
สักการะ “พระธาตุนคร” พระธาตุของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อว่าจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน
09.00 น.
นำท่านไหว้ “พระธาตุมหาชัย” พระธาตุประจำวันพุธ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ผู้สักการะจะได้รับอานิสงส์ให้ประสบชัยชนะ
10.30 น.
เดินทางสู่ อ.เรณูนคร สักการะ “พระธาตุเรณู” เชื่อว่าเป็น พระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ใครได้กราบไหว้บูชาจะมีรูปงาม วรรณะผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านกราบสักการะ “พระธาตุพนม” พระธาตุประจำวันอาทิตย์ เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ (พระอุระหรือหน้าอก) อายุนับพันปี เชื่อว่าพระธาตองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง
14.30 น.
เดินทางสู่ “พระธาตุศรีคุณ” พระธาตุประจำวันของคนเกิดวันอังคาร พระธาตุคู่เมือง อ.นาแก เชื่อกันว่าผู้ที่ได้สักการะจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณและมีจิตใจเข้มแข็ง
16.00 น.
เดินทางเข้าสู่ บ้านลุงโฮ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม และบ้านท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิมินห์ ได้ใช้บ้านพักแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับติดต่อประสานงานวางแผน และเคลื่อนไหวในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติให้แก่เวียดนาม
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินเข้าที่พัก โรงแรม The River หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม : พระธาตุศรีโคตบอง-ตลาดหลักสาม-ถ้ำนางแอ่น-กำแพงหินยักษ์
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง – ศุลกากร จ.นครพนม ผ่านพิธีการศุลกากร นำท่านข้ามโขงไปยังเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน ตรวจเอกสาร ตม. ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมืองท่าแขก เป็นแขวงที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นเมืองท่า ชมบ้านเมืองย่านอาคารเก่าสถาปัตยกรรมเฟร้นช์โคโลเนียล ร่องรอยอดีตเมืองขึ้นของฝรั่งเศส นั้นนำท่านนมัสการ “พระธาตุศรีโคตบอง” (พระธาตุเมืองเก่า) สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร แวะช้อปปิ้ง ตลาดหลักสามหรือตลาดสุขสมบูรณ์ ภายในมีสินค้าจำหน่ายมากมาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5)
13.00 น.
พาท่านเดินทางออกจากตัวเมือง ตามเส้นทาง หมายเลข 12 ที่สวยงดงาม ดุจดั่งกุ้ยหลิน เมืองจีน
จากนั้นนำท่านเข้าชมถ้ำหินงอกหินย้อยที่ “ถ้ำนางแอ่น หรือ ถ้ำเย็น” ซึ่งเป็นถ้ำที่สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จประทับ ณ ถ้ำแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านชม “กำแพงหินยักษ์ หรือ กำแพงหิน” สูงใหญ่ และยาวไปตามแนวถนน มีความยาว 15 กิโลเมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในสมัยอาณาจักรศรีโคตบองก่อนกลับนำท่าน แวะช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี
16.00 น.
เดินทางข้ามโขง กลับสู่ จ.นครพนม
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (6) กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ : พระธาตุท่าอุเทน-พระธาตุประสิทธิ์-กทม.
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) จากนั้น Check- Out เดินทางกลับ
08.00 น.
นำท่านสักการะ “พระธาตุท่าอุเทน” พระธาตุประจำวันศุกร์ ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมากจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
09.30
แวะสักการะ “พระธาตุประสิทธิ์” อ.นาหว้า พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ผู้สักการะจะได้รับอานิสงส์ให้สัมฤทธิ์ผลในการงาน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8)
20.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ....พบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่าน ละ 7,200 บาท เด็ก 3-10 ปีท่านละ 5,500 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 1,200 บาท

ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP / ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
/ ค่าอาหาร 8 มื้อ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ / ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง / ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ / ค่าภาษี VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบกำกับภาษี) / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ FAX. 02-398-0115


กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิก)
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -