ปายเจาะลึก!!
ห้วยน้ำดัง ดอกซากุระบาน
ที่บ้านวัดจันทร์


[ CODE : N 8 ]  

:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส) พร้อมอาหารว่างบนรถ
   
วันที่สอง
หัวยน้ำดัง – บ้านวัดจันทร์
06.00 น.
ถึงจังหวัดเชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (1) หลังอาหารเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขา ชมไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว บ้านวัดจันทร
12.00 น.
เดินทางถึงที่พัก โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ Check – in เข้าที่พักบริการอาหารกลางวัน(2) ชมต้นพญาเสือโคร่ง โชคดีเราอาจจะได้ชม ดอยสีชมพู ซึ่งเป็นดอกของต้นพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย จะบานสะพรั่งสีชมพูแกมขาวกระจายทั่วพื้นที่ สวยที่สุดหาที่ใดเสมอเหมือน ชม วิหารใส่แว่น ใน วัดจันทร์ ซึ่งมีความวิจิตรงดงามแปลกตา โดยมีลักษณะ เป็นแว่นตาขนาดใหญ่อยู่หน้าโบสถ์ แห่งเดียวในประเทศ
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (3) พักผ่อนนอนนับแสงดาวล้านๆ ดวงที่ไม่มีแสงไฟมาบดบัง
   
วันที่สาม
สะพานท่าปาย - Coffee In Love - หมู่บ้านจีนยูนาน - วัดน้ำฮู- พระธาตุวัดแม่เย็น
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (4) สัมผัสอุณหภูมิอันหนาวจับใจในยามเช้าของโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ชมทะเลหมอก ที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
09.00 น.
แวะ สะพานท่าปาย ชมสัญลักษณ์ทางประวติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองชิมชมร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love ซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญลักษณ์แห่งเมืองปาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) สัมผัสวิถีชีวิต หมู่บ้านจีนยูนาน ที่อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ นมัสการ หลวงพ่ออุ่นเมืองวัดน้ำฮู กราบ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ภายใน
16.00 น.
เดินทางไปนมัสการ พระธาตุวัดแม่เย็น ชมทิวทัศน์ตัวเมืองปายและลำน้ำปาย ยามเย็น
18.00 น.
เข้าที่พัก กุ๊ดมอนิ่งปาย หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) บริการอาหารเย็น (6) / หลังอาหาร ท่องราตรีเมืองปาย ให้ท่านได้เดินสัมผัสกับเมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมนติก
   
วันที่สี่
ปาย – กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8)
1300 น.
เดินทางถึงจังหวัดลำปาง แวะช้อปปิ้งซื้อของฝาก
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
17.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- ปกติท่าินละ 5,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ท่านละ 4,500 บาท พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

- ค่ารถปรับอากาศ VIP , ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 8 มื้อ, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียม , ค่าประกันการเดินทาง
1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -


ดูรูปที่พักที่บ้านวัดจันทร์