น้ำหนาว-ภูทับเบิก
ภูหินร่องกล้า-เขาค้อ

ภูหินร่องกล้า

( 3 วัน 2 คืน )

[ CODE : N 7A ]  
:: รายละเอียดการเดินทาง ::
วันแรก
กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – น้ำหนาว
06.00 น.
พร้อมกันที่ปั้ม ป.ต.ท.วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ช พร้อมบริการข้าวกล่องบนรถ (1)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) ชิมไก่ย่างรสเด็ด เมนูขึ้นชื่อของ อ.วิเชียรบุรี จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
14.00 น.
เดินทางถึงที่พัก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (พักห้องละ 2 - 4 ท่าน)
15.00 น.
นำท่านเดินสัมผัส เส้นทางธรรมชาติชมป่าสนเมืองหนาว หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ป่าแปก ท่านจะได้ชมไม้สนขึ้นเรียงรายอยู่เป็นระยะๆ และอาจจะได้พบช้างป่า กวางป่า หรือเก้ง
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ (3) หลังอาหารร่วมสังสรรค์ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นยะเยือก
วันที่สอง
ภูหินร่องกล้า – ภูทับเบิก
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (4) ที่รีสอร์ท หลังอาหารเดินทางสู่ภูทับเบิก
10.00 น.
ขึ้นรถท้องถิ่นสู่ ภูทับเบิก ยอดเขาสูงสุดของ จ.เพชรบูรณ์ มีความสูงถึง 1,678 เมตร ชมทัศนียภาพงดงาม ยามแสงอาทิตย์ สีทองทาบทาลงบนแปลงกะหล่ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สวยงามยิ่ง
11.00 น.
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ที่ทำการอุทยานฯ จากนั้นชม โรงเรียนการเมืองการทหาร สถานที่ลับเฉพาะที่ฝึกอบรมนักศึกษาและผู้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ 6 ตุลา
14.00 น.
เที่ยวชม สำนักอำนาจรัฐ ลานเอนกประสงค์ ชมทิวทัศน์ ผาชูธง ลานหินปุ่ม สถานที่ ที่ครั้งหนึ่งเป็นฐานที่มั่นของนักสู้ต่างอุดมการณ์ ย้อนภาพชีวิตในอดีต
16.00 น.
ชม ลานหินแตก ลานหินธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้เกิดรอยแยกเป็นร่องลึกทั่วบริเวณ แต่งแต้มด้วยพืชพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่จังหวัดเพชรบูรณ์
19.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโฮมแลนด์ ตัวเมืองเพชรบูรณ์หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม
เขาค้อ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-พระตำหนักเขาค้อ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) ที่ รีสอร์ท Check – Out ออกจากที่พัก นำชม ทะเลหมอกบนเขาค้อ
09.00 น.
นำชม พิพิธภัณฑ์สงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ฟังประวัติความเป็นมาเรื่องราวในอดีตและชม พระตำหนักเขาค้อ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8) เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- ราคาปกติผู้ใหญ่ท่านละ
x,xxx.- บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ราคาท่านละ x,xxx.- บาท พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ช 2 ชั้น / ค่ารถตู็ VIP รุ่นใหม่
- ค่าที่พัก 2 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
• ค่าภาษี VAT 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
• ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


สิ่งที่ต้องเตรียมตัว ไฟฉาย เสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวก ยาประจำตัว

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -