แม่ฮ่องสอน
ปางตอง-ปางอุ๋ง
ปาย-ห้วยน้ำดัง

( ลูกค้าเดินทางเอง..รับที่เชียงใหม่ )

:: กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน
[ CODE : N6F ]  

วันแรก
ออบหลวง - ถ้ำแก้วโกมล - กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู
เช้า...
ถึงเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน เดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน เข้าชมความสวยงามของ สวนสนบ่อแก้ว ชมความงามของ สนสามใบ และสนสองใบที่ปลูกเรียงรายสวยงามสองข้างทาง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่อำเภอแม่สะเรียง หลังอาหาร ชม ถ้ำแก้วโกมล ความงามของหินงอก หินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุด1 ใน Unseen ของประเทศไทย
ช่วงเดือน พ.ย. นำท่านเข้าชม ทุ่งบัวตอง ที่ ดอยแม่อูคอ ที่บานเหลืองสะพรั่งเต็มพื้นที่บนดอยแม่อูคอ

ช่วงเดือนอื่น นำท่านเดินทางไปชมหมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่าสัมผัสกับวิถีชีวิตของพวกเขา (แทนทุ่งบัวตอง)
เย็น...
เดินทางต่อสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านขึ้นสู่ พระธาตุดอยกองมู ให้ท่านได้สักการะ พระธาตุดอยกองมู พร้อมชมทิวทัศน์รอบ ๆ ตัวเมืองแม่ฮ่อง
18.00 น.
เข้าที่พัก จองคำเพรส / ใบหยกชาเลย์ หรือเทียบเท่า ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (2) /หลังอาหารเย็นอิสระกับการ เดินช๊อปปิ้งถนนคนเดินในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
   
วันที่สอง
ปางอุ๋ง – บ้านดิน – พระตำหนักปางตอง – ภูโคลน – ถ้ำลอด – ปาย-วัดน้ำฮู – Coffee In Love
05.00 น.
นำท่านเดินทางไปยัง ปางอุ๋ง/บ้านรวมไทย ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ ทะเลสาบ Switzerland เมืองไทย ชมแปลงไม้ดอกสีสวยสดนานาชนิด นำท่านสู่ บ้านรักไทย สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ สัมผัสบ้านดิน ชิมชารสเลิศ บริการอาหารเช้า(3) นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักปางตอง สักการะ “ศาลทหารเสือ” และ “ศาลมหาราช” เพื่อความเป็นสิริมงคลศาลนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนำ ชมฝูงแกะน่ารัก ให้อาหารแกะ ภายในพระตำหนักปางตอง ซึ่งยังมีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนที่เป็นสวนสัตว์ แปลงปลูกพืช ดอกไม้เมืองหนาว สวนผักนานาชนิด มีต้นซากุระดอกสีขาว จากนั้นนำท่านสู่ ภูโคลน ซึ่งเป็นบ่อโคลนทีมีอยู่เพียงสามแห่งในโลก ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลนเพื่อสุขภาพ ช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (4) ที่ อำเภอปางมะผ้า หลังอาหารเดินทางเข้าชมความสวยงามของ ถ้ำลอด หรือถ้ำธารน้ำลอด ชมความงามของหินงอกหินย้อย จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย
15.00 น.
นำท่านกราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮู จากนั้นแวะชิมและชมร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love ซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญลักษณ์แห่งเมืองปาย
17.00 น.
นำท่านเข้าที่พัก กู๊ดมอนิ่งปาย / ริเวอร์ไซด์ / ฮัทอิงปาย หรือเทียบเท่า
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เดินสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมนติก
 
วันที่สาม
สะพานท่าปาย – ห้วยน้ำดัง – ปางช้างแม่สา – ดอยสุเทพฯ – ถนนคนเดิน ช้อปปิ้งเชียงใหม่
07.00 น.
หลังรับประทานอาหารเช้า (5) นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับ สะพานประวัติศาสตร์ แห่งแรกข้ามลำน้ำปาย
09.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขา และชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (6) หลังอาหารนำท่านชมโชว์ช้างที่ ปางช้างแม่สา ชมการแสดงของช้างแสนรู้ที่จะทำให้ท่านได้รับความประทับใจ เช่นช้างแข่งขันเตะฟุตบอล ชมการวาดภาพแนวนามธรรม และเหมือนจริงของศิลปินช้าง และอื่นอีกมากมาย
16.00 น.
ออกเดินทางขึ้นสู่ดอยสุเทพ เพื่อ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ ชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ยามเย็น ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทาง กลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- กรุ๊ปเหมา 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 5,300 บาท
- กรุ๊ปเหมา 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 6,000 บาท
- กรุ๊ปเหมา 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 7,400 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม
ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / รถทัวร์ / รถไฟ
* ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


 
     
ปลายฝน..ต้นหนาว ที่ "ปางอุ๋ง" จ.แม่ฮ่องสอน ปลายฝน..ต้นหนาว ที่ปางอุ๋ง
จ.แม่ฮ่องสอน 
ฝนคงทำให้ใครหลายคนเกิดความเหงา แต่ฝนบางเบาบนสายน้ำ้ำแห่งทะเลสาบ อ่านต่อ...
  เที่ยวแม่ฮ่องสอน..กับน้องน้ำหวาน เที่ยวแม่ฮ่องสอน..กับน้องน้ำหวาน
จ.แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงใหม่ กับน้องน้ำหวาน อ่านต่อ...
ปางตอง..หนาวแรกแห่งฤดูกาล 0.แม่ฮ่องสอน
ปางตอง..หนาวแรกแห่งฤดูกาล
จ.แม่ฮ่องสอน
เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก ล้อมรอบด้วยภูเขา อ่านต่อ...
     
ประมวลภาพ แม่ฮ่องสอน เส้นทางสายโรแมนติก

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -