แม่ฮ่องสอน
ปางอุ๋ง-ปาย
นอนบ้านสไตล์ธรรมชาติ

( 5 วัน 4 คืน )

:: กำหนดการเดินทาง ::
[ CODE : N6A ]  


วันแรก
กทม. – ออบหลวง
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส ) พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
ออบหลวง–สวนสนบ่อแก้ว–ถ้ำแก้วโกมล–ทุ่งบัวตอง/กะเหรี่ยงคอยาว–พระธาตุดอยกองมู
05.00 น.
ถึง ออบหลวง ประติมากรรมทางธรรมชาติ ธารลึกช่องผาแคบ ที่แฝงด้วยตำนานรักอันหวานซึ้ง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (1) จากนั้นนำท่านแวะ สวนสนบ่อแก้ว สถานที่ถ่ายทำหนังหลายเรื่อง ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทิวสนและสายหมอก สัมผัสกับความหนาวเย็นยามเช้า แวะ ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุด1 ใน Unseen ของประเทศไทย รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่อำเภอขุนยวม หลังอาหารเดินทางสู่….
ช่วงเดือน พ.ย.
นำท่านเข้าชม ทุ่งบัวตอง ที่ ดอยแม่อูคอ ที่บานเหลืองสะพรั่งเต็มพื้นที่บนดอยแม่อูคอ
ช่วงเดือนอื่น
นำท่านเดินทางไปชมหมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่าสัมผัสกับวิถีชีวิตของพวกเขา
(แทนทุ่งบัวตอง)
เย็น...
เดินทางต่อสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านขึ้นสู่ ดอยกองมู ให้ท่านได้สักการะ พระธาตุดอยกองมู   พร้อมชมทิวทัศน์รอบ ๆ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
18.00 น.
เดินทางสู่ ปางอุ๋ง เข้าที่พัก บ้านลุงปาละ ท่ามกลางบรรยากาศของทะเลสาบ Switzerland เมืองไทย รับประทานอาหารเย็น (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
ปางอุ๋ง – บ้านดิน – พระตำหนักปางตอง – ภูโคลน – ถ้ำลอด – ปาย
06.00 น.
ตื่นเช้าท่ามกลางบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ ทะเลสาบ Switzerland เมืองไทย ชมแปลงไม้ดอกสีสวยสดนานาชนิด หลังอาหารเช้า (4) / หลังอาหารนำท่านสู่ บ้านรักไทย สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ สัมผัสบ้านดิน ชิมชารสเลิศ นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักปางตอง สักการะ “ศาลทหารเสือ” และ “ศาลมหาราช” เพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนำ ชมฝูงแกะน่ารัก ให้อาหารแกะ ภายในพระตำหนักปางตอง ซึ่งยังมีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนที่เป็นสวนสัตว์ แปลงปลูกพืช ดอกไม้เมืองหนาว สวนผักนานาชนิด มีต้นซากุระดอกสีขาว จากนั้นนำท่านสู่ ภูโคลน ซึ่งเป็นบ่อโคลนทีมีอยู่เพียงสามแห่งในโลก ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลนเพื่อสุขภาพ ช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) ที่ อำเภอปางมะผ้า / หลังอาหารนำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ชมความสวยงามของ
ถ้ำลอด
หรือถ้ำธารน้ำลอด ชมความงามของหินงอกหินย้อย   จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย
17.00 น.
นำท่านเข้าที่พัก กู๊ดมอนิ่งปาย / ริเวอร์ไซด์ / ฮัทอิงปาย  หรือเทียบเท่า
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย...เพื่อให้ท่านได้เดินสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองปายยามค่ำคืนที่สุดแสนโรแมนติก
วันที่สี่
วัดพระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล - Coffee In Love-ปายแคนยอน - สะพานท่าปาย
- ช้อปปิ้งเชียงใหม่
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (6) นำท่านวิวยามเช้าเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น หลังจากนั้นนำท่านกราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮู
10.00 น.
เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดิน ชิมชา หมู่บ้านสันติชล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (7) หลังอาหารนำท่านแวะชิมชมร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love ซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญลักษณ์แห่งเมืองปาย ชมความมหัศจรรย์ที่ ปายแคนยอน หรือ กองแลน ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของโตรกผาสูงชัน 360 องศา นำท่านชมประติมากรรมทางธรรมชาติ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับ สะพานประวัติศาสตร์ แห่งแรกข้ามลำน้ำปาย
16.00 น.
ถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านซื้อของฝากจากเชียงใหม่

17.00 น.

บริการอาหารเย็น (8) / หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า
 
04.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- ราคาปกติผู้ใหญ่ ท่านละ 6,600 บาท เด็กอายุไม่เกิน 3-10 ปี ท่านละ 5,200 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)
การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


 
     
ปลายฝน..ต้นหนาว ที่ "ปางอุ๋ง" จ.แม่ฮ่องสอน ปลายฝน..ต้นหนาว ที่ปางอุ๋ง
จ.แม่ฮ่องสอน 
ฝนคงทำให้ใครหลายคนเกิดความเหงา แต่ฝนบางเบาบนสายน้ำแห่งทะเลสาบ อ่านต่อ...
  เที่ยวแม่ฮ่องสอน..กับน้องน้ำหวาน เที่ยวแม่ฮ่องสอน..กับน้องน้ำหวาน
จ.แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงใหม่ กับน้องน้ำหวาน อ่านต่อ...
ปางตอง..หนาวแรกแห่งฤดูกาล 0.แม่ฮ่องสอน
ปางตอง..หนาวแรกแห่งฤดูกาล
จ.แม่ฮ่องสอน
เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก ล้อมรอบด้วยภูเขา อ่านต่อ...
     
ประมวลภาพ แม่ฮ่องสอน เส้นทางสายโรแมนติก

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -