เมืองน่าน-ภูชี้ฟ้า-ดอยตุง
ทะเลหมอกผาชู้-เสาดินนาน้อย-งาช้างดำ-
พระธาตุแช่แห้ง-ภูชี้ฟ้า-ดอยตุง-วัดร่องขุ่น

( 5 วัน 4 คืน )


[ CODE : N 5 ]  
:: กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส) พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – งาช้างดำ – วัดภูมินทร์ – พระธาตุแช่แห้ง
05.00 น.
ถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน สัมผัสไอเย็นและทะเลหมอกยามเช้าที่ ผาชู้ จุดชมวิว ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ชมทิวทัศน์สายน้ำน่านที่ทอดยาวไปในกลางหุบเขา
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่อุทยานฯศรีน่าน (1)
08.00 น.
เดินทางสู่อำเภอนาน้อย นำชม เสาดิน (ฮ่อมจอม) ประติมากรรมทางธรรมชาติ เดินทางสู่เมืองน่าน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) ร้านอาหารเรือนแก้ว ริมแม่น้ำน่าน
13.00 น.
หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) ชมพระประธานอุดรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ (UNSEEN IN THAILAND) จากนั้นนำท่าน นมัสการ พระเจ้ามันทบุรี ที่วัดช้างค้ำ และนำท่าน นมัสการพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) เพื่อเป็นสิริมงคล
16.00 น.
แวะชมต้น ไม้อารมณ์ขัน (ต้นดิกเดียม) ที่วัดปรางค์
18.00 น
เข้าที่พัก น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
น้ำตกภูซาง - ดอยผาหม่น – ภูชี้ฟ้า
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม (5)
08.00 น.
เดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (6) ที่อำเภอเชียงคำ
13.00 น.
เดินทางสู่น้ำตกอุ่น น้ำตกภูซาง สัมผัสความแช่มชื่นกับสายน้ำอุ่นธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
15.00 น.
แวะช้อปปิ้งตลาดนัดชายแดนไทย – ลาว ที่ บ้านฮวก
16.00 น.
เดินทางสู่ ดอยผาหม่น เยี่ยมชม แปลงดอกไม้นานาชาติ พรรณไม้ต่างประเทศนานาชนิด ชม ดอกทิวลิป ในช่วงเดือนธันวาคม
18.00 น.
ถึง ภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก ภูชี้ฟ้าอินน์ หรือเทียบเท่า
19.00 น.
รับประทานเย็น (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – ดอยตุง – วัดร่องขุ่น – กว๊านพะเยา
05.00 น.
เดินทางขึ้น ภูชี้ฟ้า สัมผัสทะเลหมอกที่ยอดดอยภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นในดินแดนลาว
08.00 น.
หลังอาหารเช้า (7) เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงราย
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (8)
13.00 น.
เดินทางขึ้นสู่ ดอยตุง ชม พระตำหนักดอยตุง ที่มีความงดงามด้วยศิลปะผสมผสานของล้านนากับชาเลย์ของสวิส สดชื่นประทับใจกับสวนดอกไม้ประดับนานาพันธ์ใน สวนแม่ฟ้าหลวง ที่จัดตกแต่งสวนได้อย่างแปลกตาและสวยสดงดงาม
16.00 น.
เดินทางนำชมความงดงามของพระอุโบสถฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยฯ ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ที่ วัดร่องขุ่น
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (8) ที่ กว๊านพะเยา เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า
04.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


อัตรา
ค่าบริการ
- ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ x,xxx.- บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ท่านละ x,xxx.- บาท (ไม่เสริมเตียง)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ
:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -