ดอยอ่างขาง
ดอยตุง ภูชี้ฟ้า

( 4 วัน 3 คืน )

:: กำหนดการเดินทาง ::
[ CODE : N4 ]  

วันแรก
กทม. – เชียงใหม่
21.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส ) โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
ดอยสุเทพ – ดอยอ่างขาง
06.00 น.
ถึง จังหวัด เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (1)
08.00 น.
เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ   บรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และล้านนาไทยมาเป็นเวลานานจนมีคำกล่าวว่า “ หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่ “
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) เสร็จแล้วเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง
17.00 น.
ถึงดอยอ่างขาง นำท่านเดินทางไปชม หมู่บ้านนอแล ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาพื้นเมืองที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการของทหารไทยที่เฝ้ารักษาการอยู่ที่หมู่บ้านท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติบริเวณพรมแดนไทย-พม่า
18.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก อ่างขางวิลล่า หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 4 ท่าน) บริการอาหารเย็น (3)
วันที่สาม
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – วัดท่าตอน - ดอยตุง - ภูชี้ฟ้า
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4) หลังอาหารนำท่าน สัมผัสอุณหภูมิอันหนาวจับใจในยามเช้ามืดของ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง   ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ต่างประเทศนานาชนิดในสายหมอก ณ สวนแปดสิบ ชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย พลัม สตอเบอรี่ สวนบอนไซ
10.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดท่าตอน เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม จนมีซินแสบางท่าน ยกย่องว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ บนภูเขามังกร เพราะว่า วัดท่าตอนนั้น จะมีพื้นที่ทอดยาวไปตามไหล่เขาเป็นชั้นๆ รวม 9 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้น ก็จะมีศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน อยู่ทุกยอดเขา และยอดเขาที่เป็นยอดเขาจุดศูนย์กลาง และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดนั้น จะเป็นสถานที่ตั้งและประดิษฐานของ "พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์" หรือ "พระเจดีย์แก้ว"
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5)
14.00 น.
หลังอาหารเดินทางสู่ ดอยตุง ชม พระตำหนักดอยตุง ที่มีความงดงามด้วยศิลปะผสมผสานของล้านนากับชาเลย์ของสวิส สดชื่นประทับใจกับสวนดอกไม้ประดับนานาพันธ์ใน สวนแม่ฟ้าหลวง ที่จัดตกแต่งสวนได้อย่างแปลกตาและสวยสดงดงาม
เดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า
19.00 น.
ถึงภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก ภูชี้ฟ้าอิน หรือ ภูชี้ฟ้าพาณิชย์ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 4 ท่าน ) บริการอาหารเย็น (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – น้ำตกภูซาง – พระธาตุช่อแฮ – กทม.
05.00 น.
เดินทางขึ้นภูชี้ฟ้า สัมผัสทะเลหมอกที่ยอดดอยภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นในดินแดนลาว
08.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) ชม น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกที่มีน้ำอุ่นแห่งเดียวที่พบในประเทศไทย เกิดจากสายน้ำอุ่น และปราศจากกลิ่นกำมะถันไหลมาจากผาหินปูนสูงราว 25 เมตร อุณหภูมิสูงประมาณ 35 -36 องศาเซลเซียส
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.
แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคล
19.00 น.
แวะซื้อของฝากที่จังหวัดนครสวรรค์ / บริการอาหารเย็น (9)
22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
ราคาปกติผู้ใหญ่ ท่านละ 7,200 บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ท่านละ 5,800 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


     
ซากุระ-ชา-กาแฟ-โฟว์วิล-ทูเลก..บนภูดอย จ.เชียงราย ซากุระ-ชา-กาแฟ-โฟว์วิล-ทูเลก..บนภูดอย เชียงราย ด้วยระยะทางที่ยาวไกลงานนี้จึงต้องบอกว่า คงต้องนั่งรถเดินทางไม่ต่ำกว่า 1,000 Km.
อ่านต่อ...
  วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย สถาปัตยกรรมศิลป์ เด่นสง่า ดังเรืองรอง ไปทั่วสามแดนไตรโลกธาต
อ่านต่อ...


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -