เชียงใหม่
เชียงราย

Private Group รับที่เชียงใหม่
ราคาเริ่มต้นที่ 5,500 บาท


[ CODE : N3F ]  
:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
พระธาตุดอยสุเทพ – ปางช้างแม่สา – สวนสมเด็จ – สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี
เช้า...
ถึง สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ เวียงกุมกาม UNSEEN มหานครใต้ปฐพี สัมผัสความเจริญรุ่งเรื่องในอดีต นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ   พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองเชียงใหม่ พร้อมชมทัศนียภาพที่แสนจะงดงามทั่วเมืองเชียงใหม่ จากลานดอยสุเทพ ฟาร์มกล้วยไม้ใบออคิด ชมกล้วยไม้นานาพันธุ์และผีเสื้อหลากสีสัน บริการอาหารกลางวัน (1)
บ่าย...
เดินทางไปชมโชว์การแสดงของช้างแสนรู้ที่ ปางช้างแม่ริม ชม สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งมีพันธุ์ไม้มากมายจากทั่วทุกมุมโลก ได้เวลาสมควรนำทุกท่านเข้าที่พัก ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 คน)
ค่ำ...
บริการอาหารเย็น (2) นำท่านเดินทางเที่ยวชม ช๊อปปิ้ง ถนนคนเดินเชียงใหม่ (กรณีวัน เสาร์-อาทิตย์) พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง
วัดร่องขุน – ขันโตก – เชียงรายไนท์บาซาร์
เช้า...
บริการอาหารเช้า (3) เดินทางนำชมความงดงามของพระอุโบสถฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยฯ ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ที่ วัดร่องขุ่น บริการอาหารกลางวัน (4)
บ่าย...
นำท่านสู่ ดอยตุง ชม พระตำหนักดอยตุง ที่มีความงดงามด้วยศิลปะผสมผสานของล้านนากับชาเลย์ของสวิส สดชื่นประทับใจกับสวนดอกไม้ประดับนานาพันธ์ใน สวนแม่ฟ้าหลวง ที่จัดตกแต่งสวนได้อย่างแปลกตา และสวยสดงดงาม จากนั้นเดินทางต่อไปนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล เข้าที่พัก โรงแรมลักษวรรณ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 คน)
ค่ำ...
รับประทานอาหารเย็น ขันโตกดินเนอร์ (5) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองล้านนา เสร็จแล้วช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด เชียงรายไนท์บาซาร์ ได้ตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม
ดอยแม่สลอง – แม่สาย
เช้า...
บริการอาหารเช้า (6) นำท่านชิมชาที่ ดอยแม่สลอง ฐานที่ตั้งของอดีตทหารกองพลที่93 (จีนขาว) เยี่ยม บ้านเกรียงศักดิ์ ชมไร่ชาที่สวยที่สุดในประเทศไทย
บ่าย...
บริการอาหารกลางวัน (7) เดินทางสู่ อ.แม่สาย ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน ได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ...
เดินทางสู่ สนามบินเชียงราย เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
   
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
8-9 ท่าน ท่านละ 5,500 บาท
6-7 ท่าน ท่านละ 6,300 บาท
4-5 ท่าน ท่านละ 8,500 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม, ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -