เดินทางแบบสบาย..สบาย
เชียงรายเจาะลึก
ใคร..ใครก็บินได้ด้วยตั๋วราคาประหยัด


[ CODE : N 2F ]  
:: กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก
ดอยตุง – วัดล่องขุน – ขันโตก ( - / L / D )
เช้า...
รับคณะจาก..สนามบินเชียงราย นำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชม พระตำหนักดอยตุง ที่มีความงดงามด้วยศิลปะผสมผสานของล้านนากับชาเลย์ของสวิส สดชื่นประทับใจกับสวนดอกไม้ประดับนานาพันธ์ใน สวนแม่ฟ้าหลวง ที่จัดตกแต่งสวนได้อย่างแปลกตาและสวยสดงดงาม จากนั้นเดินทางต่อไปนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล
บ่าย...
เข้าที่พัก...โรงแรมริมกก / หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 คน) เสร็จแล้วเดินทางนำชมความงดงามของพระอุโบสถฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยฯ ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ที่ วัดร่องขุ่น
ค่ำ...
บริการอาหารค่ำด้วยวัฒนธรรมชาวเหนือ ขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองล้านนา
วันที่สอง
แม่สาย–เมืองพม่า–นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง–เกาะดอนซาว–เชียงรายไนท์บาซาร์
( B / L / D )
เช้า..
เดินทางสู่ อ. แม่สาย ผ่านแดนสู่ ประเทศพม่า ที่ ท่าขี้เหล็ก นำชม อนุสาวรีย์บุเรงนอง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนพม่า นมัสการ วัดพระหยกขาว ที่สวยงามที่สุดในท่าขี้เหล็ก เป็นศิลปะของชาวไทยใหญ่ที่สวยงามมาก นมัสการ พระเจดีย์เชเวดากองจำลอง องค์จริงอยู่ที่ย่างกุ้ง เยี่ยม วัดสายเมือง ชมพระพุทธรูปที่สานจากไม้ สัมผัสกับชาว กะเหรี่ยงคอยาว ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งของประเทศพม่า ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนทั่วไป ท่านต้องทึ่งกับการดำรงชีพที่ไม่เหมือนใคร แวะช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนที่ ตลาดท่าล้อ หรือท่าขี้เหล็ก ได้ตามอัธยาศัย
บ่าย...
เดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ขึ้นนมัสการ วัดพระธาตุปูเข้า ชมทัศนีย์ภาพพานอราม่าของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตชาวไทย-ลาว-พม่า ริมฝั่งโขง ขึ้นสัมผัสเมืองลาว ที่ เกาะดอนซาว
ค่ำ...
นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด เชียงรายไนท์บาซาร์ ได้ตามอัธยาศัย
วันที่สาม
ตักบาตรพระขี่ม้า–ดอยแม่สลอง–วัดพระสิงค์–บ้านอาจารย์ถวัลย์– ดอยเขาควาย
( B / L / - )
เช้า..
UNSEEN ตักบาตรพระขี่ม้า เสร็จแล้วไปชิมชาที่ ดอยแม่สลอง ฐานที่ตั้งของอดีตทหารกองพลที่93 พรรคก๊กมินตั้ง(จีนใต้หวันปัจจุบัน) ชม บ้านเกรียงศักดิ์
บ่าย...
เดินทางไปนมัสการ วัดพระสิงค์ ที่เคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ เยี่ยมชม บ้านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนีย์ ชมงานศิลปะที่หาดูได้ยากยิ่ง ขึ้น ดอยเขาควาย ชมทัศนีย์ภาพตัวเมืองเชียงรายในมุมสูง
เย็น...
เดินทางสู่ สนามบินเชียงราย เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- 4 ท่าน ราคาท่านละ x,xxx.- บาท
- 6 ท่าน ราคาท่านละ x,xxx.- บาท
- 8 ท่าน ราคาท่านละ x,xxx.- บาท
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ VIP
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ***ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -