น่าน-ภูชี้ฟ้า
( 4 วัน 3 คืน )

 
[ CODE : N14 ]  
:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ – น่าน
19.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส) ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน
พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
วันที่สอง
ดอยเสมอดาว – ผาชู้ – เสาดินนาน้อย – พระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – งาช้างดำ
05.00 น.
เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุดได้แก่ ดอยเสมอดาวจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงาม
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่อุทยานฯ (1) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก
09.00 น.
เดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
11.00 น.
นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ ร้านเฮือนฮอม ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน (2)
13.00 น.
ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล
14.00 น.
ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
16.00 น.
เข้าที่พัก ศศิดารารีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (3)
วันที่สาม
เส้นทางสายโรแมนติก – พระนั่งดิน – วัดนันตราม – ดอยผาหม่น – ภูชี้ฟ้า
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นออกเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า
08.00 น.
เดินทางสู่ เชียงราย ผ่าน เส้นทางสายโรแมนติก ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามมาก ชม ต้นดิกเดียม ซึ่งเป็นต้นไม้อารมณ์ขัน โดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส นมัสการ พระนั่งดิน อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวพะเยา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) จากนั้นชม วัดนันตราม ซึ่งมีวิหารศิลปะไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง วิจิตร งดงาม
ชมความงามของวิหารที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีพระพุทธรูปสำคัญคือ พระแสนแช่
15.00 น.
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูซาง ซึ่งตั้งอยู่แนวเทือกเขาดอยผาหม่น ชมและสัมผัสน้ำตกอุ่นภูซาง น้ำตกธรรมชาติที่มีอุณหภูมิน้ำประมาณ 35 องศา
16.00 น.
เดินทางขึ้นสู่ ภูชี้ฟ้า นำชมแปลงไม้ดอกเมืองหนาว หลากสีสัน ที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น
19.00 น.
เข้าพักที่บ้านพัก ภูชี้ฟ้าอิน หรือเทียบเท่า สัมผัสอากาศหนาวบนยอดภูชี้ฟ้าบริการอาหารเย็น (6)
วันที่สี่
ภูชี้ฟ้า – พระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ
05.00 น.
ขึ้นยอดภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) หลังอาหารนำออกเดินทางสู่ จ.แพร่ นมัสการ พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล) เพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8) ร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่ ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น.
แวะ จ.นครสวรรค์ ซื้อของฝาก ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
- ราคาปกติผู้ใหญ่ ท่านละ 6,300 บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ท่านละ 5,000 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP และค่ารถท้องถิ่่น
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -