มนต์เสน่ห์เมืองปาย
กลิ่นไอ..ดอยอ่างขาง

( 4 วัน 3 คืน )


[ CODE : N13 ]  
:: กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก
19.00 น.
พร้อมกันที่นัดจุดหมาย ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
วันที่สอง
ปาย – หมู่บ้านสันติชน – วัดน้ำฮู – Coffee In Love
06.00 น.
ถึง จ.เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (1) จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย
11.00 น.
ถึง อ.ปาย แวะ ถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ สะพานแห่งแรกข้ามลำน้ำปาย ชม หมู่บ้านสันติชน ของพี่น้องชาวจีนยูนนาน พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกบริการอาหารกลางวัน (2) / หลังอาหาร นำท่าน สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ มีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮ
14.00 น.
แวะชมร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love ซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญลักษณ์แห่งเมืองปาย ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
16.00 น.
เข้าที่พัก อ.ปาย กู๊ดมอนิ่งปาย ปายริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (3) / หลังอาหารให้ท่านได้เดินสัมผัสกับเมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมนติก
วันที่สาม
ห้วยน้ำดัง – ถ้ำเชียงดาว – ดอยอ่างขาง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (4 )
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอก ที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขาชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5)
13.00 น.
นำท่านชม ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม แบ่งเป็นห้อง ๆ โดยมีไกด์ท้องถิ่นนำทางในการเที่ยวชมภายในถ้ำ ซึ่งมีความยาวและลึกมาก ในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และยังมีน้ำที่ไหลลงมาซึ่งเกิดจากน้ำฝน และน้ำบนยอดดอยเชียงดาว ไหลลงมาสู่อ่างสลุงด้านล่าง และไหลสู่ลำห้วย จากลำห้วยไหลลงสู่แม่น้ำสายเล็ก ๆ จนไหลไปรวมกันกับแม่น้ำสายใหญ่ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดแม่น้ำปิงก็ว่าได้จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางที่เขียวชะอุ่มของป่าไม้เมืองเหนือ เดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง
16.00 น.
ถึงดอยอ่างขาง ชม หมู่บ้านนอแล ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาพื้นเมืองที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการของทหารไทยที่เฝ้ารักษาการอยู่ที่หมู่บ้านท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติบริเวณพรมแดนไทย-พม่า
18.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก อ่างขางวิลล่า ( พักห้องละ 2 - 4 ท่าน) บริการอาหารเย็น (6) / หลังอาหารให้ท่านได้เดินสัมผัสวิถีชีวิตและชื้อของฝากจากชาวเขา
วันที่สี่
ดอยอ่างขาง – ตลาดทุ่งเกวียน
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) สัมผัสอุณหภูมิอันหนาวจับใจในยามเช้ามืดของ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ต่างประเทศนานาชนิดในสายหมอก ณ สวนแปดสิบ ชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย พลัม สตอเบอรี่ สวนบอนไซ
09.00 น.
นำท่านลงจากดอยอ่างขาง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8) ระหว่างทาง.. แวะช๊อปปิ้งที่ ตลาดทุ่งเกวียน
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น..ที่จังหวัดนครสวรรค์ตามอัธยาศัย
21.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- ราคาปกติผู้ใหญ่ ท่านละ 6,400 บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ท่านละ 4,800 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
( วันพ่อ / วันรัฐธรรมนูญ / วันปีใหม่ บวกเพิ่ม 200 บาท/ท่าน )

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP และค่ารถท้องถิ่่น
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ
 
     
ปลายฝน..ต้นหนาว ที่ "ปางอุ๋ง" จ.แม่ฮ่องสอน ปลายฝน..ต้นหนาว ที่ปางอุ๋ง
จ.แม่ฮ่องสอน 
ฝนคงทำให้ใครหลายคนเกิดความเหงา แต่ฝนบางเบาบนสายน้ำ้ำแห่งทะเลสาบ อ่านต่อ...
  เที่ยวแม่ฮ่องสอน..กับน้องน้ำหวาน เที่ยวแม่ฮ่องสอน..กับน้องน้ำหวาน
จ.แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงใหม่ กับน้องน้ำหวาน อ่านต่อ...
ปางตอง..หนาวแรกแห่งฤดูกาล 0.แม่ฮ่องสอน
ปางตอง..หนาวแรกแห่งฤดูกาล
จ.แม่ฮ่องสอน
เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก ล้อมรอบด้วยภูเขา อ่านต่อ...
     
ประมวลภาพ แม่ฮ่องสอน เส้นทางสายโรแมนติก

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -