เมืองน่าน
ดอยภูคา
ดอยเสมอดาว
เมืองแพร่
( 4 วัน 3 คืน )


[ CODE : N12 ]  

:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส) เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
่ ดอยเสมอดาว–ผาชู้–เสาดินนาน้อย–พระธาตุแช่แห้ง–วัดภูมินทร์–งาช้างดำ–ต้นดิกเดียม
05.00 น.
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่ ดอยเสมอดาว เป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล สามารถมองเห็นวิวหัวสิงห์ ตั้งตระหง่านและจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่ ผาชู้ ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่อุทยานฯ (1) หลังอาหารนำชมสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก
09.00 น.
เดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
11.00 น.
แวะนมัสกการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) ที่ ร้านเฮือนฮอม ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย ขนมจีน
13.00 น.
ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามของวิหารจตุรทิศภายใน วัดภูมินทร์ นมัสการ พระประธานจตุรทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคล
14.00 น.
นำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
15.00 น.
แวะนมัสการ พระเจ้านันทบุรี ณ วัดช้างค้ำ ซึ่งเป็นปติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัย
16.00 น.
เดินทางสู่ ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมศิลปะไทลื้อ และสิบสองปันนาที่ วัดต้นแหลง ในอำเภอปัว วิหารทรงตะคุ่มหลังคาลาดต่ำ ซ้อนกัน 3 ชั้น
17.30 น.
เข้าพัก ชมพูภูคารีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น.
บริการอาหารเย็น (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
่ ดอยภูคา–ชมพูภูคา–บ่อเกลือ–ภูฟ้า
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (4) ที่พัก
07.00 น.
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูง มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมี่พรรณไม้โบราณเช่น ต้นเต่าร้างยักษ์ ให้ท่านได้ชมวิวที่ ลานดูดาว ซึ่งจะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำชม ต้นชมพูภูคา ที่เป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว จะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์
10.00 น.
เดินทางสู่ บ่อเกลือ ชมการผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
14.00 น.
ชม โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในสมเด็จพระเทพฯ (ภูฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่
17.00 น.
เข้าพักที่ บ้านสวนเฮือนน่าน หรือเทียบเท่า บริการอาหารเย็น (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
แพะเมืองผี – พระธาตุช่อแฮ
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) ที่รีสอร์ท
08.30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ จ. แพร่แวะชม แพะเมืองผี ความอัศจรรย์ของธรรมชาติจากน้ำ และลม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8) หลังอาหารเดินทางสู่ จ.แพร่
14.00 น.
นมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคล รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จ.นครสวรรค์
23.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- ผู้ใหญ่ท่านละ 6,300 บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ท่านละ 4,700 บาท พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 9 มื้อ, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม, ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -