ล่องแก่งน้ำเข็ก
ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก
2 วัน 1 คืน /
กรุ๊ป 8 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน

[ CODE : N11 ]  
:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
06.00 น.
คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ..... ออกเดินจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมอาหารเช้าข้าวกล่องบนรถ (1)
10.00 น.
เดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก แวะนมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตัว บริการอาหารกลางวัน (2)
14.00 น.
เดินทางถึง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันที่ท่าน้ำทรัพย์ไพรวัลย์ฯ เพื่อฟังการแนะนำอุปกรณ์วิธีการใช้งาน ตรวจสอบการแต่งกาย ฟังคำอธิบายการบังคับแพยาง ศึกษาลักษณะของลำน้ำเข็ก การปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยก่อนลงแก่งจริง และซ้อมบนบกก่อนลงน้ำจริง นำแพยางลงน้ำ ฝึกการพายและควบคุม เริ่มต้นที่แก่งง่าย ๆ ไปสู่ แก่งที่สนุก ตื้นเต้น เร้าใจ ระหว่างเส้นทาง นายหัวและนายท้าย ยังเล่าเรื่องราว ของสองฝั่งลำน้ำที่มีธรรมชาติอันสวยสดงดงาม อีกทั้งวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งของสายน้ำแห่งนี้ ที่น่าศึกษา ไม่รู้เบื่อ
18.00 น.
ถึงปลายทางเหนือน้ำตกแก่งซอง สละเรือขึ้นฝั่งพร้อมรับบริการผ้าเช็ดตัว และรับกาแฟสดแก่งซอง พร้อมอาหารว่าง เดินทางสู่ที่พักด้วยรถสองแถว พร้อมความประทับใจ และความทรงจำมิรู้ลืม
20.00 น.
บริการอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก
08.00 น.
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำชม สำนักอำนาจรัฐ ลานเอนกประสงคโรงเรียนการเมืองการทหาร สถานที่ลับเฉพาะที่ฝึกอบรมนักศึกษา และผู้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ 6 ตุลา จากนั้นชม ลานหินแตก ลานหินธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้เกิดรอยแยกเป็นร่องลึกทั่วบริเวณ แต่งแต้มด้วยพืชพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ที่ทำการอุทยานฯ
13.00 น.
เดินทางขึ้นสู่ ภูทับเบิก ยอดเขาสูงสุดของ จ.เพชรบูรณ์ มีความสูงถึง 1,678 เมตร ชมทัศนียภาพงดงาม ยามแสงอาทิตย์ สีทองทาบทาลงบนแปลงกะหล่ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สวยงามยิ่ง
15.00 น.
นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากที่ไร่กำนันจุน
21.00 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
- ราคาท่านละ
3,900 บาท ( โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ )

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ , ค่าที่พัก 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน) , ค่าอาหาร 5 มื้อ , ค่าธรรมเนียม , ค่าแพยางล่องแก่ง เสื้อชูชีพ หมวกกันน๊อค , ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน , ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
• ค่าภาษี VAT 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
• ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -