แพนด้าน้อย
โชว์ช้าง-
ลำปาง-ลำพูน
( 3 วัน 2 คืน )

[ CODE : N10 ]  
:: กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส ) พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
ดอยสุเทพ-สวนสัตว์เชียงใหม่-แพนด้าน้อย-วัดท่าตอน
07.00 น.
เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ หลังทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (1)
08.00 น.
นำท่านขึ้นนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองเชียงใหม่ พร้อมชมทัศนียภาพที่แสนจะงดงามทั่วเมืองเชียงใหม่จากลานดอยสุเทพ
10.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารัก เจ้าแพนดาน้อย ที่เกิดจาก ช่วงช่วง หลินฮุ่ย ทูตสันตวไมตรีจากประเทศจีน
14.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่อาย
16.00 น.
ถึงอำเภอแม่อาย แวะ วัดท่าตอน ริมน้ำกก ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานในปางต่างๆมากมาย นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ชมทัศนีย์ภาพน้ำกกและชายแดนพม่าในมุมสูง
18.00 น.
ำท่านเข้าสู่ที่พัก ท่าตอนชาเล่ย์ หรือเทียบเท่า บริการอาหารเย็น (2)
วันที่สาม
สวนส้มธนาธร-ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง-บ้านขอบด้ง- เชียงใหม่
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (3) ที่รีสอร์ท
08.00 น.
นำท่านเดินทางเข้าชม สวนส้มธนาธร อำเภอแม่อาย สัมผัสกับความเหลืองอร่ามของผลส้มที่ห้อยระย้าเต็มต้นอย่างใกล้ชิด แวะชิมและเลือกซื้อส้มผลใหญ่ๆที่พึ่งเก็บมาจากสวนใหม่ๆ ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับเมืองเชียงใหม่
09.00 น.
เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง
10.00 น.
ถึงตีนดอยอ่างขางนำขึ้นรถท้องถิ่น สัมผัสอุณหภูมิอันหนาวเย็นจับใจของ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ต่างประเทศนานาชนิดในสายหมอก ณ สวนแปดสิบ ชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย พลัม สตอเบอรี่ สวนบอนไซ รับประทานอาหารเที่ยง (4) / หลังอาหารเที่ยง นำท่านเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการของทหารไทยที่เฝ้ารักษาการชายแดน ไทย-พม่า ที่ บ้านขอบด้ง
14.00 น.
นำท่านลงจากดอยอ่างขาง
18.00 น.
ถึงเมืองเชียงใหม่ เข้าที่พัก THE SMALL โรงแรมเปิดใหม่ใกล้เชียงใหม่ไนท์บาซ่าร์ (พักห้องละ 2 คน) หรือเทียบเท่ารับประทานอาหารค่ำ (5) หลังอาหารเดินช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซ่าร์ตามอัธยาศัย
วันที่สาม
พระธาตุหริภุญชัย ตลาดทุ่งเกวียน-พระธาตุลำปางหลวง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (6) หลังอาหารเดินทางสู่จังหวัดลำพูน
08.00 น.
แวะนมัสการ พระธาตุหริภุญชัยมหาวรวิหาร วัดที่มีสถาปัตถกรรมลานนาแท้
10.00 น.
แวะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากเซรามิคที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางที่ บ้านทุ่งเกวียน แวะนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง UNSEEN พระธาตุหัวกลับ รับประทานอาหารเที่ยง (7)
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งของฝากเมืองปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- ราคาปกติผู้ใหญ่ท่านละ
x,xxx.- บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ราคาท่านละ x,xxx.- บาท พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,200 บาท ( ช่วงวันปีใหม่ เพิ่มท่านละ 300 บาท )

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ช 2 ชั้น
- ค่าที่พัก 2 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
• ค่าภาษี VAT 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
• ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::

ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด


ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::

สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -