ดอยอินทนนท์
ดอยม่อนแจ่ม

( 4 วัน 3 คืน )[ CODE : N1 ]  
:: กำหนดการเดินทาง
วันแรก
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส ) โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
ดอยอินทนนท์ –พระธาตุศรีจอมทอง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางสู่ดอยอินทนนท์
08.30 น.
สัมผัสแรกกับอากาศบริสุทธิธรรมชาติสวยบนยอด ดอยอินทนนท์ เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา จะเห็นต้นไม้ใส่เสื้อเกือบทุกต้นมีมอส เฟิร์น เกาะอยู่เต็มต้น ข้าวตอกฤาษี และนกหลากหลายพันธุ์  ชมพระธาตุนภเมธนี และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือ ภายในสถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวนผักเมืองหนาวมีผักผลไม้สดๆ เย็นเจี๊ยบแบบไม่ต้องแช่เย็น เช่น สตอเบอรี่ ลูกท้อ สดๆ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ร้านอาหารบรรยากาศดี
15.00 น.
นมัสการ พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีคนเกิดปีชวด และ บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยดอกไม้เมืองเหนือ ชื่อ ดอกคำมั่นสัญญา ชมประเพณีค้ำโพธิ์ และสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3 ) นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม
ดอยม่อนแจ่ม - สวนสัตว์เชียงใหม่ เจ้าแพนดาน้อย – พระธาตุดอยสุเทพ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น.
นำท่านเดินทางไป อ.แม่ริม ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น ณ ดอยม่อนแจ่ม บนสันเขาในระดับความสูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00 น.
สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของ เจ้าแพนดาน้อย ที่เกิดจาก ช่วงช่วง หลินฮุ่ย ทูตสันตไมตรีจากประเทศจีน
17.00 น.
นำท่านขึ้นนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองเชียงใหม่ พร้อมชมทัศนียภาพที่แสนจะงดงามทั่วเมืองเชียงใหม่จากลานดอยสุเทพ
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดิน ชมถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของเมืองเชียงใหม่
   
วันที่สี่
พระธาตุหริภุญชัย – ตลาดทุ่งเกวียน – พระธาตุลำปางหลวง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารเดินทางสู่จังหวัดลำพูน
08.00 น.
แวะนมัสการ พระธาตุหริภุญชัยมหาวรวิหาร วัดที่มีสถาปัตถกรรมลานนาแท้
10.00 น.
แวะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากเซรามิคที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางที่ บ้านทุ่งเกวียน แวะนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง UNSEEN พระธาตุหัวกลับ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ที่จังหวัดนครสวรรค์
21.00 น.
เดินทาง ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
   
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- ราคาปกติผู้ใหญ่ ท่านละ 6,300 บาท เด็กอายุไม่เกิน 3-10 ปี ท่านละ 4,700 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ( ปีใหม่บวกเพิ่มท่านละ 300 บาท )


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 8 มื้อ, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม, ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -